Articole
3. Resurse umane
3.1. Plan de resurse umane

3.1.8
Drepturile si obligatiile salariatilor, disciplina muncii

Viorel Andrievici

Orice angajat al unei organizatii are anumite drepturi si obligatii care decurg din prevederile legale, precum si din contractele colective si individuale de munca, din statutul si regulamentele interioare.

Responsabilitatile in domeniul drepturilor si ale disciplinei muncii revin atat managerilor cat si compartimentului de personal.

Drepturi legale

Conform art. 19 Codul Muncii, persoana incadrata intr-o unitate are urmatoarele drepturi principale:

 1. sa i se asigure un loc de munca potrivit aptitudinilor, pregatirii profesionale, aspiratiilor, precum si nevoilor unitatii;
 2. sa fie retribuita in raport cu cantitatea si calitatea muncii prestate, corespunzator timpului lucrat;
 3. sa i se asigure stabilitatea in munca, contractul de munca neputand sa inceteze sau sa fie modificat decat in cazurile prevazute de lege;
 4. sa participe la conducerea, organizarea si controlul activitatii unitatilor, sa aleaga si sa poata fi aleasa in organele de conducere colectiva;
 5. sa beneficieze de conditiile create prin reglementarile legale, inclusiv de concedii de studii, pentru ridicarea pregatirii profesionale si a nivelului general de cunoastere;
 6. sa fie promovata in categorii de incadrare sau in functii superioare, in raport cu pregatirea, experienta, rezultatele muncii, nevoile unitatii, beneficiind astfel de conditiile create pentru afirmarea si valorificarea aptitudinilor si capacitatilor personale;
 7. sa i se asigure repaus saptamanal si concediu de odihna anual platit, sa foloseasca conditiile create de societate pentru recreere, refacerea capacitatii de munca, ridicarea nivelului de cultura, sa beneficieze de inlesniri pentru trimiterea la odihna si tratament in statiuni balneoclimaterice;
 8. sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca, de protectie a muncii, de asistenta medicala gratuita, de indemnizatii de asigurari sociale in caz de pierdere temporala a capacitatii de munca, de masuri pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii, precum si de masuri pentru protectia sociala a femeilor si tinerilor; in acest scop se aloca importante fonduri pentru inlaturarea cauzelor care determina accidente de munca si imbolnaviri profesionale, pentru protectia muncii si usurarea efortului fizic;
 9. sa beneficieze de pensie pentru limita de varsta sau in caz de invaliditate;
 10. sa foloseasca baza materiala a unitatilor destinata activitatii culturale si sportive;
 11. sa se asocieze in organizatii sindicale si in alte organizatii obstesti, potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei;
 12. sa se adreseze organelor superioare, celor de jurisdictie sau oricarui for competent, ori de cate ori considera ca a fost prejudiciata in drepturile sale

Alte drepturi ale angajatilor vizeaza: dreptul la investigatii asupra locului de munca; dreptul de a cunoaste conditiile de munca periculoase si nesigure; libertatea cuvantului; notificarea angajatului despre perspectiva inchiderii intreprinderii etc.

Obligatiile angajatilor

Conform art.20 Codul Muncii, ca membru al colectivului de munca, persoana incadrata intr-o unitate are urmatoarele indatoriri principale:

 1. sa apere proprietatea si sa contribuie la dezvoltarea ei;
 2. sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de colectivul de munca si fata de conducerea unitatii;
 3. sa efectueze orice activitate potrivit pregatirii sale si nevoilor unitatii. In situatii deosebite, determinate de necesitatea asigurarii bunei functionari a unitatii, fiecare are obligatia de a participa - indiferent de functia sau de postul pe care il ocupa - la executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile unitatii;
 4. sa respecte programul de lucru, sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de munca;
 5. sa asigure utilizarea integrala a capacitatilor de productie, ridicarea productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor de productie, realizarea lucrarilor incredintate, in conditiile de calitate stabilite, cresterea eficientei activitatii unitatii in care lucreaza;
 6. sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca;
 7. sa-si ridice necontenit calificarea profesionala, nivelul de cunostinte tehnico-stiintifice si de cultura generala, sa urmeze si absolve cursurile de perfectionare organizate sau recomandate de unitate;
 8. sa respecte normele de conduita in relatiile cu ceilalti membri ai colectivului de munca, sa vegheze la aplicarea lor in viata, sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa contribuie la intarirea spiritului de disciplina, de intrajutorare, sa combata orice fel de manifestari inapoiate;
 9. sa asigure pastrarea secretului de stat si secretului de serviciu;
 10. sa respecte normele de protectie a muncii si sa contribuie la preintimpinarea si inlaturarea oricaror situatii care ar putea pune in primejdie viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori bunurile materiale.

Persoanelor incadrate in munca le este interzis sa primeasca de la cetateni bani sau alte foloase pentru activitatile prestate in cadrul atributiilor de serviciu.

Disciplina muncii

Definire - prin disciplina se intelege totalitatea regulilor de comportare impuse membrilor unui grup. Disciplina muncii este in stransa corelatie cu drepturile si obligatiile (indatoririle) angajatilor. Orice incalcare a drepturilor, dar mai ales a indatoririlor angajatilor, poate genera acte de indisciplina.

Formele disciplinei muncii - disciplina muncii poate fi privita ca avand doua forme fundamentale: disciplina tehnologica si cea organizatorica.

 1. Disciplina tehnologica - presupune ca fiecare angajat, in timpul indeplinirii responsabilitatilor proprii, sa respecte intocmai succesiunea si continutul operatiunilor prevazute de tehnologie;
 2. Disciplina organizatorica - presupune respectarea de catre toti angajatii, indiferent de nivelul ierarhic pe care sunt situati, a obligatiilor ce le revin, precum si a relatiilor de munca stabilite.

Recompensele - pentru indeplinirea in bune conditii a responsabilitatilor, personalul poate fi recompensat prin:

 1. multumiri verbale sau in scris;
 2. evidentiere;
 3. acordarea de diplome si titluri;
 4. cresteri de salarii;
 5. premii si alte forme de recompensare; procente din profiturile anuale;
 6. stimulente si recompense specifice pentru fidelitate, atasament etc.

Abaterile disciplinare - conform art.100 Codul Muncii, incalcarea cu vinovatie de catre cel incadrat in munca - indiferent de functia sau postul pe care il ocupa - a obligatiilor sale, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinara, care se sanctioneaza, dupa caz, potrivit legii, cu:

 1. mustrare;
 2. avertisment;
 3. retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni sau, in cazul celor incadrati cu salariul la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceeasi perioada;
 4. reducerea salariului si reducerea indemnizatiei de conducere pe durata de 1-3 luni, cu 5-10%;*)
 5. retrogradarea in functie sau in categorie - in cadrul aceleiasi profesii - pe durata de 1-3 luni;**)
 6. desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Organizatiile economice, in functie de conditiile specifice ale unor locuri de munca sau activitati, pot stabili si alte masuri disciplinare sau o aplicare combinata a acestora.

281 Documente Anexe la Codul Muncii