Legea 88/2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente

Tematici Drept comercial | Societati comerciale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

   Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

   1. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 21 si 22, cu urmatorul cuprins:

    "21. La articolul 8, litera g1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    «g1) puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;».

    22. La articolul 8, litera i1) se abroga."

   2. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu urmatorul cuprins:

    "161. La articolul 134, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    «(4) Pretul platit de societate pentru actiunile celui care exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie, respectiv a directoratului.»"

   3. La articolul I, dupa punctul 26 se introduc doua noi puncte, punctele 261 si 262, cu urmatorul cuprins:

    "261. La articolul 1538, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    «(2) Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se pot stabili conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii consiliului de supraveghere. In aprecierea independentei unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute in vedere criteriile prevazute la art. 1382 alin. (2).»

    262. La articolul 15310, alineatul (4) se abroga."

   4. La articolul I, dupa punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu urmatorul cuprins:

    "351. La articolul 161 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    «c) persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere si al directoratului, in temeiul art. 731;»."

   5. La articolul I punctul 38, alineatul (3) al articolului 166 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(3) Dispozitiile art. 73 si 15316 se aplica si cenzorilor."

   6. La articolul I, punctul 45 se abroga.

   7. La articolul I, dupa punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 451, cu urmatorul cuprins:

    "451. La articolul 197, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

    «(4) Dispozitiile privitoare la administrarea societatilor pe actiuni nu sunt aplicabile societatilor cu raspundere limitata, indiferent daca sunt sau nu supuse obligatiei de auditare.»"

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

281 Documente Anexe la Codul Muncii