Ordonanta de Urgenta a Guvernului 117/2021
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Fisa actului

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 951 din 5 octombrie 2021
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 5 octombrie 2021

Ascunde

Ţinând cont de evoluţiile în piaţa forţei de muncă şi în relaţiile angajator - angajat şi având în vedere necesitatea îmbunătăţirii gradului de protecţie a salariaţilor, care să asigure crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe o concurenţă loială, concomitent cu asigurarea nivelului de protecţie al salariaţilor,

având în vedere faptul că pe piaţa muncii, în contextul evoluţiei economice actuale, s-a identificat fenomenul cunoscut sub denumirea de "muncă la gri" care constă nu doar în disimularea unui contract individual de muncă cu normă întreagă într-un contract individual de muncă cu timp parţial, ci şi în acordarea în fapt de către angajator a unui salariu mai mare decât cel evidenţiat în documentele financiar-contabile, aşa-numitul "salariu în plic", suma fiscalizată fiind mai mică decât cea efectiv primită de către salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscală, ci şi afectarea salariatului în ceea ce priveşte drepturile aferente contribuţiilor sociale care sunt plătite la o bază de calcul inferioară celei reale,

se impune reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de "muncă la gri" în sensul definirii acesteia ca noţiune juridică de "muncă subdeclarată" şi, totodată, al sancţionării practicării acestui fenomen în scopul de a-l descuraja.

Având în vedere existenţa unei situaţii socioeconomice dificile generată de pandemie ce s-a resimţit profund atât de către angajatori, cât şi de către salariaţi, mecanismul juridic reglementat în prezent în Codul muncii referitor la neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale este unul complex şi anevoios ce implică promovarea unor procese în justiţie, astfel că se impune crearea unei reglementări de natură a asigura protecţia socială a salariaţilor în concordanţă cu principiile ce guvernează raporturile de muncă.

Ţinând cont de dificultăţile economice care afectează numeroşi operatori economici, se propune extinderea termenului de compensare a muncii suplimentare prin zilele libere plătite de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a flexibiliza raporturile de muncă prin crearea posibilităţii compensării muncii suplimentare cu timp liber corespunzător într-o perioadă mai mare de timp şi asigurarea desfăşurării activităţii angajatorilor în bune condiţii.

Totodată, se au în vedere atât aducerea la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale a sumelor corecte corespunzătoare salariului plătit în mod real salariatului, cât şi protecţia acestuia din perspectiva dreptului la pensie, care va fi calculat în funcţie de contribuţiile plătite de-a lungul activităţii desfăşurate la diferiţi angajatori.

Sancţionarea unui asemenea comportament al angajatorilor este necesar a fi reglementat urgent pentru a descuraja asemenea practici generatoare de evaziune fiscală şi de nerespectare a drepturilor salariaţilor care sunt privaţi de stabilirea şi virarea la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale a sumelor de bani care li se cuvin.

 

În considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 151, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. c)."

2. După articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu următorul cuprins:

"Art. 152.

În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale."

3. La articolul 122, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 122.

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia."

4. La articolul 260, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 260.

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:".

5. La articolul 260 alineatul (1), litera e3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"e3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;".

6. La articolul 260 alineatul (1), după litera e4) se introduce o nouă literă, litera e5), cu următorul cuprins:

"e5) acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;".

7. La articolul 260 alineatul (1) după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

"s) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare."

 

Art. II.

Prevederile de la art. I pct. 5-7 intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎŢU

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Raluca Turcan

p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar,

Daniela Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor,

Dan Vîlceanu

Bucureşti, 4 octombrie 2021.

 

Nr. 117.

281 Documente Anexe la Codul Muncii