Ordinul 798/2023
privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Ordinul 798/2023 privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 259 din 29 martie 2023
Emitent: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Data intrarii in vigoare: 29 martie 2023

Ascunde

Având în vedere:

- Legea nr. 367/2022 privind dialogul social;

- Referatul nr. 393/DDS din 7.03.2023 privind aprobarea proiectului de Ordin referitor la metodologia de încadrare în sectoarele de negociere colectivă, elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora,

în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora,

ministrul muncii si solidarităţii sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.

(2) Procedura de la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Încadrarea în sectorul de negociere colectivă solicitat se efectuează pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă, respectiv de la data înregistrării cererii, şi se prelungeşte de drept dacă nu există o altă solicitare a angajatorului respectiv.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    
 

p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat

Bucureşti, 14 martie 2023.

Nr. 798.

 

ANEXĂ

PROCEDURĂ DE ÎNCADRARE
în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură are ca scop informarea părţilor participante la negocierea colectivă sectorială asupra opţiunii unei unităţi de încadrare într-un sector de negociere colectivă.

(2) Procedura se realizează prin publicarea pe site-ul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, denumit în continuare MMSS, a cererii de încadrare într-unul din sectoarele de negociere colectivă.

(3) Cererea de încadrare prevăzută la alin. (2) se depune de către reprezentantul unităţii, în format letric, la registratura MMSS sau se transmite prin poşta electronică a MMSS, la adresa cds@mmuncii.gov.ro.

(4) În vederea depunerii, respectiv a transmiterii electronice a solicitării prevăzute la alin. (1), reprezentantul unităţii transmite următoarele documente:

a) cerere scrisă pentru publicarea pe site, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) împuternicire semnată de angajator/patron, în cazul în care persoana care solicită publicarea este alta decât reprezentantul legal al angajatorului/patronului;

c) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al angajatorului/patronului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta, după caz;

d) copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală;

e) copie după actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora;

f) declaraţie pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta procedură, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al angajatorului/patronului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

(5) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (4) se transmit prin e-mail, direcţia de specialitate competentă, după verificarea acestora, transmite angajatorului/patronului dovada/linkul cu publicarea solicitării, prin e-mail, la aceeaşi adresă de poştă electronică de la care s-au primit documentele, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(6) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (4), transmise prin e-mail, nu sunt corecte sau complete, direcţia de specialitate competentă transmite angajatorului/patronului solicitarea de corectare/completare a acestora, prin e-mail, la aceeaşi adresă de poştă electronică, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii acestora.

Art. 2. - În termen de cinci zile de la primirea conformă cu cele prevăzute la art. 1 ale prezentei proceduri, solicitarea angajatorului/patronului va fi publicată pe site-ul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

 

ANEXA Nr. 1 la procedură

 


CERERE

Către,

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

Datele de identificare ale beneficiarului:

Denumire . . . . . . . . . .

Nume şi prenume reprezentant legal . . . . . . . . . .

CUI/CIF . . . . . . . . . .

Judeţ . . . . . . . . . ., localitate . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . ., bl . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., tel . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Cod CAEN . . . . . . . . . .

Legitimat cu C.I./B.I. seria . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . ., reprezentant legal, împuternicim pe:

Nume . . . . . . . . . .

Prenume . . . . . . . . . .

Legitimat cu C.I./B.I. seria.......... nr..........., CNP.........., pentru a solicita publicarea pe site-ul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale a opţiunii de încadrare a unităţii în sectorul de negociere colectivă nr..........., denumit.........., conform Hotărârii Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora.

NOTĂ:

Beneficiar prin reprezentant legal al acestuia sau împuternicit (denumire, nume, prenume, semnătură). Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să îl primească.

 

ANEXA Nr. 2 la procedură

 


DECLARAŢIE

Subsemnatul (a),.........., legitimat (ă) cu C.I. seria.......... nr..........., CNP.........., domiciliat (ă) în judeţul.........., localitatea.........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., ap..........., având calitatea de.......... la.........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că am calitatea de reprezentant legal/împuternicit al angajatorului/patronului.........., cu sediul în judeţul.........., localitatea.........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., ap..........., şi solicit încadrarea în sectorul de negociere colectivă nr..........., denumit.........., pentru şi în numele angajatorului/patronului...........

      
 

Numele şi prenumele
Data
. . . . . . . . . .

Semnătura
. . . . . . . . . .

  

281 Documente Anexe la Codul Muncii