Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 114 - Scopul cercetarii evenimentelor

Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea imprejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

Articolul 115 - Momentul realizarii cercetarii

Cercetarea se face imediat dupa comunicare, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.

Articolul 116 - Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca. Comisia de cercetare a evenimentului 1

(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.

(11) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cazurile in care lucratorii au suferit o invaliditate evidenta, cazurile in care victimele sunt cetateni straini sau cazurile in care printre victime se afla cetateni straini.

(12) In cazurile prevazute la alin. (11) cercetarea se efectueaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul.

(2) Angajatorul are obligatia sa numeasca de indata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului.

(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre care o persoana trebuie sa fie, dupa caz:

a) lucrator desemnat;

b) reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie;

c) reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie cu pregatire corespunzatoare conform art. 47 lit. c).

(4) Persoanele numite de catre angajator in comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa aiba pregatire tehnica corespunzatoare si sa nu fie implicate in organizarea si conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul si sa nu fi avut o responsabilitate in producerea evenimentului.

(5) Angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, in acest caz urmand sa apeleze la servicii externe.

(6) Daca in eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti, in comisia de cercetare numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate si persoane numite prin decizie scrisa de catre ceilalti angajatori.

(7) Angajatorul care a organizat transportul raspunde pentru cercetarea accidentului de circulatie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporara de munca, cu respectarea, atunci cand este cazul, a prevederilor alin. (6).

(8) Cercetarea evenimentului prevazut la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca acesta a avut loc in afara intreprinderii si/sau unitatii angajatorului si nu a avut nicio legatura cu aceasta, se efectueaza in conditiile legii.

(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent in conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apeland la servicii externe de prevenire si protectie.

Articolul 116 1 - Cercetarea evenimentelor cu deces si/sau invaliditate a lucratorilor, precum si a incidentelor periculoase pe teritoriul altor judete 1

Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul si/sau invaliditatea lucratorilor, precum si a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judete decat judetul unde are sediul social angajatorul se va face de catre inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul.

Articolul 117 - Documentele transmise de serviciile politiei rutiere 1

(1) In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice in care sunt implicate persoane aflate in indeplinirea indatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente existente necesare cercetarii, cum ar fi: copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.

(2) In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice, in baza documentelor prevazute la alin. (1) transmise de organele de politie si a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla in indeplinirea unor indatoriri de serviciu, organele imputernicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului.

Articolul 118 - Drepturile persoanelor imputernicite sa efectueze cercetarea evenimentului

(1) Persoanele imputernicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa ia declaratii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetarii, sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le puna la dispozitie in conditiile legii.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor in vederea cercetarii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.

Articolul 119 - Expertizele tehnice 1

(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit prevederilor legale sa efectueze expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), expertizele tehnice intocmite vor face parte integranta din dosarul de cercetare a evenimentului.

(3) Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor, precum si cele necesare analizarii probelor prelevate cu ocazia cercetarii se suporta de catre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face raspunzator de organizarea activitatii in urma careia s-a produs evenimentul.

Articolul 120 - Durata cercetarii evenimentului 1

(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca se va incheia in cel mult 10 zile lucratoare calculate de la data producerii.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele in care este necesara prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinari de noxe, pentru care se poate solicita in scris, argumentat si in perioada prevazuta la alin. (1), la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.

(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidenta, invaliditate confirmata ulterior, a accidentelor colective sau a situatiilor de persoane date disparute, precum si cercetarea incidentelor periculoase se vor incheia in cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii acestora.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatii cum ar fi cele in care este necesara eliberarea certificatului medico-legal sau, dupa caz, a raportului de expertiza ori de constatare medico-legala, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munca care cerceteaza evenimentele poate solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.

Articolul 121 - Cazul accidentului cu incapacitate temporara de munca, urmat de invaliditatea confirmata 1

(1) In cazul accidentului cu incapacitate temporara de munca, in urma caruia a intervenit invaliditatea confirmata prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare intocmit la data producerii evenimentului si va intocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.

(2) Intocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la alin. (1), se face in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre inspectoratul teritorial de munca a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, dupa caz, a raportului de expertiza sau de constatare medico-legala.

(3) Invaliditatea evidenta va fi cercetata de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporara de munca, si, in functie de consecintele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) situatiile in care este necesara administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de munca insarcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.

Articolul 122 - Dosarul de cercetare a evenimentului 1

(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu intocmirea unui dosar, care va cuprinde:

a) opisul actelor aflate in dosar;

b) procesul-verbal de cercetare;

c) nota de constatare la fata locului, incheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre inspectorul de munca, in cazul evenimentelor care se cerceteaza de catre inspectoratul teritorial de munca/ Inspectia Muncii, conform competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/ serviciul intern de prevenire si protectie, iar in absenta acestora, de serviciul extern de prevenire si protectie, in cazul evenimentelor a caror cercetare intra in competenta angajatorului, si semnata de catre angajator, care va cuprinde precizari referitoare la pozitia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul in care functionau dispozitivele de protectie, inchiderea fisei de instruire individuala prin barare si semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe si orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului;

c1) nota de constatare la fata locului, intocmita de alte organe de cercetare abilitate si incheiata in prezenta si cu participarea reprezentantilor inspectoratului teritorial de munca, care reprezinta piesa la dosar si inlocuieste nota prevazuta la lit. c). Nota de constatare nu se va intocmi in situatiile in care se mentine o stare de pericol grav si iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de munca la locul evenimentului, argumentandu-se acest fapt;

d) schite si fotografii referitoare la eveniment;

e) declaratiile accidentatilor, in cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca sau de invaliditate;

f) declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale producerii evenimentului;

g) copii ale actelor si documentelor necesare pentru elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului;

h) copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii in baza carora angajatorul isi desfasoara activitatea;

i) copii ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional si ale fisei de aptitudine, intocmite potrivit prevederilor legale;

j) copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor; 

k) copii ale fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca ale victimelor; in caz de deces aceste fise se vor anexa in original;

l) concluziile raportului de constatare medico-legala, in cazul accidentului mortal;

m) copie a hotararii judecatoresti prin care se declara decesul, in cazul persoanelor date disparute;

n) copie a certificatelor de concediu medical, in cazul accidentului urmat de incapacitate temporara de munca;

o) copie a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate, in cazul accidentului urmat de invaliditate;

p) copii ale actelor/ documentelor emise/ completate de unitatile sanitare care au acordat asistenta medicala victimelor, inclusiv asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data si ora cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum si diagnosticul.

 q) copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, incheiat de serviciile politiei rutiere, in cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice.

(2) Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:

a) copie a autorizatiei, in cazul in care victima desfasura o activitate care necesita autorizare;

b) copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei;

c) acte de expertiza tehnica, intocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;

d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul, data si ora producerii evenimentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la locul, ora si data producerii evenimentului;

e) documente din care sa rezulte ca accidentatul indeplinea indatoriri de serviciu;

f) corespondenta cu alte institutii/ unitati in vederea obtinerii actelor solicitate;

g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, in conformitate cu art. 120 alin. (2) si (4);

h) actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte diagnosticul la internare si/sau externare;

i) procesul-verbal incheiat dupa producerea evenimentului, in conditiile prevazute la art. 111;

j) formularul pentru inregistrarea accidentului de munca, denumit in continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

Articolul 123 - Cerinte la intocmirea dosarului de cercetare a evenimentului 1

Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) filele dosarului sa fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numita de angajator, si stampilate cu stampila inspectoratului sau a angajatorului;

b) numarul total de file continut de dosarul de cercetare si numarul de file pentru fiecare document anexat la dosar sa fie mentionate in opis;

c) fiecare document, cu exceptia procesului-verbal de cercetare, sa fie identificat in dosarul de cercetare ca anexa;

d) paginile si spatiile albe sa fie barate;

e) schitele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sa fie insotite de explicatii;

f) fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare si insotite de explicatii;

g) formularul pentru declaratie sa fie conform modelului prevazut in anexa nr. 14;

h) declaratiile aflate la dosar sa fie insotite de forma tehnoredactata, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul si semnate de catre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de catre unul dintre membrii comisiei de cercetare.

Articolul 124 - Numarul de exemplare al dosarului de cercetare a evenimentelor

(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va intocmi astfel:

a) intr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca; dosarul se pastreaza in arhiva angajatorului care inregistreaza accidentul;

b) intr-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;

c) in doua exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmata prin decizie, deces, accidente colective; originalul se inainteaza organelor de urmarire penala si un exemplar se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;

d) in doua exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidenta; originalul se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea si un exemplar se transmite angajatorului care inregistreaza accidentul;

e) in trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspectia Muncii; originalul se inainteaza organelor de urmarire penala, un exemplar se pastreaza la Inspectia Muncii si un exemplar la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul;

f) in mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporara de munca pentru victime cu angajatori diferiti; originalul se pastreaza in arhiva angajatorului care inregistreaza accidentul si celelalte exemplare se pastreaza de catre ceilalti angajatori.

(2) In cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporara de munca sau al incidentelor periculoase in care faptele comise pot fi considerate infractiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se incheie in doua exemplare, originalul fiind inaintat organului de urmarire penala.

Articolul 125 - Verificarea si avizarea dosarului de cercetare a evenimentului 1

(1) Dosarul de cercetare, intocmit de comisia numita de catre angajator, se inainteaza pentru verificare si avizare la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul, in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.

(2) Inspectoratul teritorial de munca va analiza dosarul, va aviza si va restitui dosarul in cel mult 7 zile lucratoare de la data primirii.

(3) Dosarul va fi insotit de avizul inspectoratului teritorial de munca.

(4) In cazul in care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, dispune in scris masuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare si/ sau completarea dosarului, dupa caz.

(5) Comisia de cercetare va completa dosarul si va reface procesul-verbal de cercetare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului.

(6) Daca evenimentul urmat de incapacitate temporara de munca s-a produs in conditiile prevazute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de munca va inainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmarire penala, imediat dupa avizare.

Articolul 126 - Avizarea dosarului de cercetare a evenimentului 1

(1) Dosarul de cercetare original, intocmit de inspectoratul teritorial de munca, cu exceptia cazului prevazut la art. 121 alin. (3), va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii, in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.

(11) Dosarul de cercetare intocmit de comisia de cercetare numita de Inspectia Muncii se avizeaza de catre inspectorul general de stat.

(2) Dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei de persoane, ca urmare a unui eveniment si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acestora, va fi pastrat la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pana la emiterea hotararii judecatoresti prin care se declara decesul persoanelor disparute, conform prevederilor legale in vigoare; dupa completarea dosarului, acesta va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii. 

(3) Inspectia Muncii avizeaza si restituie dosarele prevazute la alin. (1) in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii.

(4) In cazul in care Inspectia Muncii constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, poate dispune completarea dosarului si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.

(5) Inspectoratul teritorial de munca va intocmi noul proces-verbal de cercetare si/sau va completa dosarul, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului, pe baza observatiilor transmise de Inspectia Muncii.

(6) Inspectoratul teritorial de munca transmite dosarele de cercetare prevazute la alin. (1) organelor de urmarire penala, numai dupa ce au fost avizate de catre Inspectia Muncii. 

(7) Dosarul de cercetare completat si noul proces-verbal de cercetare intocmit in conditiile alin. (4) si (5) vor fi transmise organelor de urmarire penala.

Articolul 127 - Restituirea dosarului de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate in cazul decesului accidentatului

(1) Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate, inaintat organelor de urmarire penala, se restituie la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pentru completare si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, in cazul in care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat in baza unui act medico-legal.

(2) Dosarul prevazut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munca in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestuia.

(3) Completarea dosarului prevazut la alin. (1) si intocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de munca.

(4) Dosarul completat si noul proces-verbal de cercetare vor fi inaintate in vederea avizarii la Inspectia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de munca in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.

(5) Dupa avizarea de catre Inspectia Muncii in conditiile prevazute la art. 126, dosarul va fi inaintat organelor de urmarire penala de catre inspectoratul teritorial de munca.

Articolul 128 - Continutul procesului-verbal de cercetare a evenimentului 1

Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa contina urmatoarele capitole:

a) data incheierii procesului-verbal;

b) numele persoanelor si in ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului;

c) perioada de timp si locul in care s-a efectuat cercetarea;

d) obiectul cercetarii;

e) data si ora producerii evenimentului;

f) locul producerii evenimentului;

g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sau legal;

h) datele de identificare a accidentatului/accidentatilor;

i) descrierea detaliata a locului, echipamentului de munca, a imprejurarilor si modului in care s-a produs evenimentul;

j) urmarile evenimentului si/sau urmarile suferite de persoanele accidentate;

k) cauza producerii evenimentului;

l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;

m) alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului;

n) persoanele raspunzatoare de incalcarea reglementarilor legale, din capitolele de la lit. k), I) si m);

o) sanctiunile contraventionale aplicate;

p) propuneri pentru cercetare penala;

q) caracterul accidentului;

r) angajatorul care inregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos;

s) masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele responsabile pentru realizarea acestora;

t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind realizarea masurilor prevazute la lit. s);

u) numarul de exemplare in care s-a incheiat procesul-verbal de cercetare si repartizarea acestora;

v) numele si semnatura persoanei/ persoanelor care a/au efectuat cercetarea;

w) avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate in munca/ avizul inspectorului general de stat adjunct securitate si sanatate in munca;

x) viza inspectorului-sef/ inspectorului general de stat.

Articolul 129 - Alte reglementari privind procesul-verbal de cercetare a evenimentului 1

(1) In capitolul prevazut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit carora persoanele sunt indreptatite sa efectueze cercetarea, precum si numele angajatorului si ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetari.

(2) In capitolul prevazut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.

(3) In capitolul prevazut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul in care s-a produs un eveniment si ulterior a survenit decesul victimelor implicate in acest eveniment.

(4) In capitolul prevazut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/ au fost angajate victimele, numele reprezentantilor legali ai angajatorilor, numarul documentului prin care s-a certificat autorizarea de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, adresa punctului de lucru.

(5) In capitolul prevazut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urmatoarele: numele, prenumele, cetatenia, varsta, starea civila, numarul de copii minori, domiciliul, locul de munca la care este incadrat, profesia de baza, ocupatia in momentul accidentarii, vechimea in munca, in functie sau in meserie si la locul de munca, data efectuarii ultimului instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca, iar pentru persoanele care, in momentul accidentarii, desfasurau o activitate pentru care este necesara autorizare, se va face referire si la aceasta.

(6) Capitolul prevazut la art. 128 lit. i) va contine urmatoarele subcapitole:

a) descrierea detaliata a locului producerii evenimentului;

b) descrierea detaliata a echipamentului de munca;

c) descrierea detaliata a imprejurarilor;

d) descrierea detaliata a modului in care s-a produs evenimentul.

(7) In capitolele prevazute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementarile legale in vigoare incalcate, cu redarea integrala a textului acestora.

(8) Denumirea capitolului prevazut la art. 128 lit. o) se va schimba in "Propuneri pentru sanctiuni administrative si disciplinare", in cazul accidentelor cercetate de catre comisia numita de angajator.

(81) In capitolul prevazut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la indeplinire a masurilor dispuse, precum si persoanele responsabile de indeplinirea acestora.

(9) Capitolele prevazute la art. 128 lit. w) si x) se vor regasi in procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de catre inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia Muncii, conform competentelor.

(10) In cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va incheia cu capitolul prevazut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".

Articolul 130 - Mentiuni in procesul-verbal de cercetare a evenimentului in cazul in care nu este accident de munca

In situatiile in care din cercetare rezulta ca accidentul nu intruneste conditiile pentru a fi incadrat ca accident de munca, se va face aceasta mentiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevazute la art. 128 lit. q) si r) si se vor dispune masurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemanatoare.

Articolul 131 - Propuneri de sanctiuni disciplinare si/sau administrative

Comisia de cercetare a unui eveniment numita de angajator poate face propuneri de sanctiuni disciplinare si/sau administrative, pe care le va mentiona in procesul-verbal de cercetare.

Articolul 132 - Numarul de exemplare al procesului-verbal de cercetare a evenimentelor 1

(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se intocmeste in mai multe exemplare, dupa cum urmeaza:

a) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul, asigurator si victime;

b) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru lucratori cu angajatori diferiti, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul, asigurator si victime;

c) in cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, asigurator si victime;

d) in cazul accidentului de munca mortal, precum si in cazul accidentului mortal in afara muncii, pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, asigurator si familiile victimelor;

e) in cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care inregistreaza incidentul, organele de urmarire penala, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator.

(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi intocmit intr-un numar mai mare de exemplare, dupa caz.

Articolul 133 - Alte exemplare ale procesului-verbal - cazuri speciale

(1) In cazul in care accidentul de munca s-a produs la un angajator, altul decat cel care il inregistreaza, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis si acestuia.

(2) In cazul in care angajatorul la care se inregistreaza accidentul de munca isi are sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui judet decat cel pe raza caruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.

Articolul 134 - Declaratia scrisa a lucratorului in cazul unui certificat medical cu cod "accident de munca" 1

(1) In cazul in care un lucrator prezinta un certificat medical cu cod «accident de munca», angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/ lucratorul desemnat/ serviciul intern de prevenire si protectie/ serviciul extern de prevenire si protectie va solicita acestuia o declaratie scrisa privind data, locul, modul si imprejurarile in care s-a produs evenimentul in urma caruia s-a accidentat.

(2) In baza declaratiei prevazute la alin. (1) si in functie de data, locul, modul si imprejurarile producerii evenimentului, angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/ lucratorul desemnatserviciul intern de prevenire si protectieserviciul extern de prevenire si protectie va comunica si cerceta evenimentul sau, in situatia in care evenimentul prevazut la alin. (1) nu a avut loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu ori in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers, va arhiva declaratia originala impreuna cu o copie a certificatului medical.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii