Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Articolul 65 - Regulamentul de functionare al CSSM

Comitetul de securitate si sanatate in munca functioneaza in baza regulamentului de functionare propriu.

Articolul 66 - Periodicitatea intrunirilor CSSM. Ordinea de zi. Data convocarii. Procesul verbal. Cvorum.

(1) Angajatorul are obligatia sa asigure intrunirea comitetului de securitate si sanatate in munca cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar.

(2) Ordinea de zi a fiecarei intruniri este stabilita de catre presedinte si secretar, cu consultarea reprezentantilor lucratorilor, si este transmisa membrilor comitetului de securitate si sanatate in munca, inspectoratului teritorial de munca si, daca este cazul, serviciului extern de protectie si prevenire, cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru intrunirea comitetului.

(3) Secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca convoaca in scris membrii comitetului cu cel putin 5 zile inainte de data intrunirii, indicand locul, data si ora stabilite.

(4) La fiecare intrunire secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca incheie un proces-verbal care va fi semnat de catre toti membrii comitetului.

(5) Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

(6) Comitetul de securitate si sanatate in munca convine cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.

(7) Secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca va afisa la loc vizibil copii ale procesului-verbal incheiat.

(8) Secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca transmite inspectoratului teritorial de munca, in termen de 10 zile de la data intrunirii, o copie a procesului-verbal incheiat.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii