Norma Metodologica de aplicare a Legii SSM nr. 319/2006 (HG 1425/2006 actualizata inclusiv cu HG 955/2010 si HG 1242/2011)

Anexa 5 - Activitati industriale 1

1. Activitati cu risc potential de expunere la radiatii ionizante

2. Activitati cu risc potential de expunere la agenti toxici si foarte toxici, in special cele cu risc de expunere la agenti cancerigeni, mutageni si alti agenti care pericliteaza reproducerea

3. Activitati in care sunt implicate substante periculoase, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare

4. Activitati cu risc de expunere la grupa 3 si 4 de agenti biologici

5. Activitati de fabricare, manipulare si utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice si alte produse care contin materii explozive

6. Activitati specifice exploatarilor miniere de suprafata si de subteran

7. Activitati specifice de foraj terestru si de pe platforme maritime

8. Activitati care se desfasoara sub apa

9. Activitati in constructii civile, excavatii, lucrari de puturi, terasamente subterane si tuneluri, care implica risc de surpare sau risc de cadere de la inaltime

10. Activitati in industria metalurgica si activitati de constructii navale

11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate si utilizarea masiva a acestora

12. Activitati care produc concentratii ridicate de praf de siliciu

13. Activitati care implica riscuri electrice la inalta tensiune

14. Activitati de producere a bauturilor distilate si a substantelor inflamabile

15. Activitati de paza si protectie

16. Activitati in care lucratorii pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, asa cum sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

Anexa 6 - Continutul minim al cursurilor necesare pregatirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca 1

A) Suportul de curs destinat programelor de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevazute la art. 16 alin. (1) lit. c) si la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori si, respectiv, pentru reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor cuprinde:

1. cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea in munca;

2. concepte de baza referitoare la securitatea si sanatatea in munca;

3. notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor;

4. notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator activitatii intreprinderii si/sau unitatii;

5. acordarea primului ajutor. Total: 40 de ore.

 

B) Suportul de curs destinat programelor de formare profesionala in domeniul securitatii si sanatatii in munca prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si la art. 50 alin. (1) lit. b) din normele metodologice cuprinde:

1. cadrul legislativ general referitor la securitatea si sanatatea in munca;

2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;

3. organizarea activitatilor de prevenire si protectie;

4. actiuni in caz de urgenta: planuri de urgenta si de evacuare, prim ajutor;

5. elaborarea documentatiilor necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protectie;

6. evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Total: 80 de ore.

Anexa 8 - Solicitare privind analiza dosarului in vederea abilitarii ca serviciu extern de prevenire si protectie 1

Denumirea solicitantului: ....................................................................

Adresa: ..............................................................................................

Localitate: ...........................................................................

Judet: ..................................................................................

Cod postal: ....................................................

Telefon/Fax: ...................................................

Nr. de inregistrare in registrul comertului: .....................................

Cod unic de inregistrare (CUI): .....................................................

Nr. ......./................. 1)

Catre

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca ................................. 2)

Subsemnatul, ......................................................, CNR .........................., in calitate de ...........................................................,solicit prin prezenta analiza dosarului in vederea abilitarii ca serviciu extern de prevenire si protectie, in temeiul art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul intocmit potrivit prevederilor art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitant3),

................

___________

1) Se va completa cu numarul si data de inregistrare la solicitant.

2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia functioneaza Comisia de abilitare si avizare.

3) Se vor specifica functia, numele si prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sau legal, se va semna si stampila.

Anexa 8 A - Cerere de reinnoire a certificatului de abilitare 1

Denumirea solicitantului: ....................................................................

Adresa: ..............................................................................................

Localitate: ...........................................................................

Judet: ..................................................................................

Cod postal: ...................................................

Telefon/Fax:...................................................

Nr. de inregistrare in registrul comertului: .....................................

Cod unic de inregistrare (CUI): .....................................................

Nr. ......./................. 1)            

 

CERERE DE REINNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE

 

Catre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca..................................... 2)

 

Subsemnatul, ....................................., conducator al serviciului extern de prevenire si protectie ............................................, solicit reinnoirea certificatului de abilitare nr. ........ din data de ............., in temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a modificarii conditiilor in baza carora acesta a fost emis.

 

Anexez la prezenta cerere un numar de ...... documente care atesta modificarea conditiilor initiale, pe care va rog sa le analizati.

 

Declar pe propria raspundere ca celelalte conditii probate prin documentele din dosarul de abilitare/reinnoire, depus la ................................................, cu nr. .......... din data de ....................., au ramas neschimbate.

 

Solicitant 3)

......................

 

_____

1) Se va completa cu numarul si data de inregistrare la solicitant.

2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia functioneaza Comisia de abilitare si avizare.

3) Se vor specifica functia, numele si prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sau legal, se va semna si stampila.

Anexa 9 - Certificat de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie 1

ROMANIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca ................................... 1)

CERTIFICAT DE ABILITARE a serviciului extern de prevenire si protectie
Nr. ....... din ...................

emis in temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, in baza dosarului inregistrat cu nr. .......... din ......................

Titular: ..............................................................................................., cu sediul social in localitatea ....................................,str. ..................................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ....... Judetul/sectorul ......................................

Cod unic de inregistrare .....................................................

Nr. de inregistrare in registrul comertului .................... din data de ..................

Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie este: ......................................................, CNP ...........................

Prezentul certificat atesta ca, din analiza documentelor depuse la dosar rezulta ca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valabil pana la modificarea conditiilor in baza carora a fost emis.

Presedinte,

....................

(numele si prenumele, semnatura si stampila
Comisiei de abilitare si avizare emitente)

_________

1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia functioneaza Comisia de abilitare si avizare.

Anexa 10 A - Notificare pentru prestare permanenta, in regim de stabilire 1

Denumirea/Numele solicitantului: ....................................................................................

Adresa: ............................................................................................................................

Localitate: ......................................................................

Tara: ..............................................................................

Cod postal: ...................................................

Telefon/Fax: ...................................................

Nr. .........../................. 1)

 

NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENTA, IN REGIM DE STABILIRE

 

Catre                                              
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca ....................................... 2)

 

In conformitate cu prevederile art. 453 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul, ..................................................., in calitate de ............................................ al .................................................................,cu sediul in .........................................................., va notific ca detin Certificatul/Autorizatia/Atestatul nr. ....... din ....................,emis/emisa de .............................................................., valabil/valabila pentru perioada ....................................., pentru prestarea permanenta a serviciilor de prevenire si protectie:

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.................................................................................................

 

In sustinerea notificarii depun urmatoarele documente:

a).....................................................................;

b)......................................................................;

c)......................................................................;

d)......................................................................;

 

Data ...............

Semnatura ................... 3)

 

_______

1) Se va completa cu numarul si data de inregistrare la solicitant.

2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia functioneaza Comisia de abilitare si avizare.

3) Se va semna si, dupa caz, se va stampila.

Anexa 10 B - Notificare pentru prestare temporara sau ocazionala 1

Denumirea/Numele solicitantului: ....................................................................................

Adresa: ............................................................................................................................

Localitate: ......................................................................

Tara: ..............................................................................

Cod postal: ...................................................

Telefon/Fax:...................................................

Nr. ............/................. 1)

 

NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORARA SAU OCAZIONALA

 

Catre
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca ....................................... 2)

 

In conformitate cu prevederile art. 454 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul, ..................................................,in calitate de .............................................. al .........................................,cu sediul in ......................................................., va notific ca detin Certificatul/Autorizatia/Atestatul nr. ......... din ....................,emis/emisa de .............................................................., valabil/valabila pentru perioada ....................................., in vederea prestarii urmatoarelor servicii de prevenire si protectie:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...............................

temporar sau ocazional.

 

Serviciile .................................................................. vor fi efectuate in localitatea ........................... Judetul ............................,pentru persoana juridica ..........................................., in perioada ....................

 

Data...............

Semnatura................... 3)

 

______

1) Se va completa cu numarul si data de inregistrare la solicitant.

2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munca in cadrul caruia functioneaza Comisia de abilitare si avizare.

3) Se va semna si, dupa caz, se va stampila.

Anexa 11 - FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA privind securitatea si sanatatea in munca

INTREPRINDEREA/UNITATEA........................................

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA privind securitatea si sanatatea in munca

NUMELE Sl PRENUMELE..........................

LEGITIMATIA, MARCA...........................

GRUPA SANGUINA.............................

DOMICILIUL...................................

Data si locul nasterii..................................

Calificarea....................Functia......................

Locul de munca............................................

Autorizatii (ISCIR, s.a.) .........................................

Traseul de deplasare la/de la serviciu........................................................

................................................................................

Instruirea la angajare

1) Instruirea introductiv generala, a fost efectuata la data........................

timp de..............ore, de catre.....................................

avand functia de.....................................................

Continutul instruirii...................................................

.................................................................

Semnatura celui instruit

Semnatura celui care a efectuat instruirea

Semnatura celui care a verificat insusirea cunostintelor

2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data........................

loc de munca/post de lucru......................timp de.................ore,

de catre....................avand functia de...........................

Continutul instruirii......................................

Semnatura celui instruit

Semnatura celui care a efectuat instruirea

Semnatura celui care a verificat insusirea cunostintelor

3) Admis la lucru

Numele si prenumele..............................

Functia (sef sectie, atelier, santier etc.)..........................

Data si semnatura.........................................

Instruirea periodica

Data instruirii

Durata (h)

Ocupatia

Materialul predat

Semnatura celui

instruit

care a instruit

care a verificat instruirea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruire periodica suplimentara

Data instruirii

Durata (h)

Ocupatia

Materialul predat

Semnatura celui

instruit

care a instruit

care a verificat instruirea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele testarilor

Data

Materialul examinat

Calificativ

Examinator

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidente de munca sau imbolnaviri profesionale suferite

Data producerii evenimentului

Diagnosticul medical

Nr. st data PV de cercetare a evenimentului

Nr. zile ITM

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca

Abaterea savarsita

Sanctiunea administrativa

Nr. si data deciziei

 

 

 

 

 

 

CONTROL MEDICAL PERIODIC

Observatii de specialitate

....................................

...................................

...................................

Observatii de specialitate

...................................

...................................

...................................

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii...........

Data vizei

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii............

Data vizei

Observatii de specialitate

....................................

....................................

....................................

Observatii de specialitate

...................................

....................................

...................................

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii.......

Data vizei

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii

Data vizei

Observatii de specialitate

...................................

...................................

...................................

Observatii de specialitate

...................................

...................................

...................................

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii ......

Data vizei

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii............

Data vizei

TESTAREA PSIHOLOGICA PERIODICA

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

...................................

Apt psihologic pentru:"

....................................

...................................

....................................

Semnatura psihologului

Data

Semnatura psihologului

Data

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

...................................

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

....................................

Semnatura psihologului

Data

Semnatura psihologului

Data

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

....................................

Apt psihologic pentru: *

....................................

....................................

....................................

Semnatura psihologului

Data

Semnatura psihologului

Data

* lucru la inaltime, lucru in conditii de izolare, conducatori auto, etc.

Anexa 12 - FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA privind securitatea si sanatatea in munca 1

Intreprinderea/unitatea........................................

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA privind securitatea si sanatatea in munca

intocmita azi...........................................

Subsemnatul .................................................... , avand functia de ............ , am procedat la instruirea unui numar de .......persoane de la .................. , conform tabelului nominal de pe verso, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru vizita (prezenta) in intreprindere/unitate in zilele...................

In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:

..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.................................................................................................................

Prezenta fisa de instructaj seva pastra la

....................................................................................

................................................................................................................

Verificat,

Semnatura celui care a efectuat instruirea

 

verso

 

Fisa de instruire colectiva

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire

Subsemnatii am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca si ne obligam sa le respectam intocmai.

Nr. crt.

Numele si prenumele

Act identitate/grupa sanguina

Semnatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar............................

Semnatura.............................................

Nota:

Fisa se completeaza in 2 exemplare.

Anexa 13 - Comunicarea evenimentelor 1

 

FISA Nr.

JUDETUL

Denumirea angajatorului la care s-a produs evenimentul:

Adresa

 

Cod CAEN

 

LOCALITATEA

Telefon

 

Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul

Adresa

 

Data/Ora producerii

Telefon

 

Data comunicarii;

Locul producerii evenimentului

VICTIME

 

Numele/functia persoanei care comunica:

Nume

Nume

Nume

 

Prenume

Prenume

Prenume

 

Ocupatie:
Vechime in ocupatie:
Vechime la locul de munca: Varsta:
Starea civila:
Copii in intretinere:
Alte persoane in intretinere:

Ocupatie:
Vechime in ocupatie.
Vechime la locul de munca: Varsta:
Starea civila:
Copii in intretinere.
Alte persoane in intretinere:

Ocupatie:
Vechime in ocupatie:
Vechime la locul de munca: Varsta:
Starea civila;
Copii in intretinere:
Alte persoane in intretinere:

 

Unitatea medicala la care a fost internat accidentalul:

 

ACCIDENT

INCIDENT PERICULOS;

Decizia de incadrare INV

 

Colectiv

Individual

Nr. /Data

Gr.

 

Nr. de victime

Din care decedati

ITM

Invaliditate evidenta

Deces

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea imprejurarilor care se cunosc si cauze prezumtive in care s-a produs evenimentul;

 

Consecintele accidentului (in cazul decesului se va mentiona data si ora decesului):

Starea civila:
C - casatorit
D - divortat
N - necasatorit

 

Anexa 14 - Declaratie privind evenimentul 1

Contine ..... pagini

Data in fata mea/noastra,

Azi ...........................................

Membru comisie de cercetare/inspector de munca .........................................

Posesor legitimatie nr. ........../...................

Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata, ................................................, fiul (fiica) lui ............... si al (a) .................,nascut(a)in localitatea ................................................ Judetul ......................................, la data de ..............,cu domiciliul stabil in judetul ................................................, localitatea ...................................................,str. ........................................................ nr. .........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. .........., sectorul ........,posesor al BI/CI seria ........, nr. ..................., eliberat(a) la data de ......................., CNP ...............................,de profesie .................................., angajat(a) la ..............................................................,din data de ..........................., in functia de ......................................................, cu privire la evenimentul din data de ............................, ora ........., ce a avut loc la .........................................................................,la locul de munca ......................................,situat ........................................................................ ........................................................................................, si in care au fost implicati numitii: ................................................................................................. ........................................................................................................... declar urmatoarele:

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................................................

 

Semnatura,

................

 

NOTA:

Cand randurile pentru declaratie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini separate, care vor fi numerotate si semnate de declarant.

Anexa 19 - FISA DE SEMNALARE BP1 1

Nr. ....../data .......................................

Judetul ...............................................

Localitatea ..........................................

Unitatea sanitara ................................

 

FISA DE SEMNALARE BP1

 

Catre .......................................................

Numele ...................................................................................................................

Prenumele ......................................................... Sexul M/F ...................................

Data nasterii: anul .................. luna ...................................................... ziua .........

Buletin/Carte de identitate: seria...... nr. ............... CNP.................................................................

Adresa de domiciliu ................................................................................................................................

Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)*...........................................................................

Profesia ..................................................................................................................................................

Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de varsta, persoana cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de munca etc.) ..................................................................................................

.................................................................................................................................

Incadrat la ..........................................................................................................................................

Adresa unitatii/unitatilor ......................................................................................................................

Diagnosticul prezumtiv .......................................................................................................................

Agentul cauzal ........................................................................................................................................

Ocupatiile care au generat boala:

1.........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................

Vechimea in ocupatiile respective:

1.........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................................

Semnatura si parafa medicului

................................

Diagnosticul de profesionalitate precizat

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................

Semnatura si parafa

medicului de medicina muncii

.................................

Data completarii:

anul ........... luna ....................... ziua .......

_____

* Optional.

Anexa 20 - PROCES-VERBAL de cercetare a cazului de boala profesionala 1

Judetul ...............................................

Localitatea .........................................

Unitatea sanitara ...............................

 

PROCES-VERBAL Nr. ..............de cercetare a cazului de boala profesionala

  anul ............ luna ......................... ziua .......

 

Subsemnatul, dr. ...................................., cu legitimatia nr. .........., eliberata de Ministerul Sanatatii,
in prezenta (numele, prenumele, functia): .........................................................................................,

 

efectuand cercetarea cazului de imbolnavire profesionala .........................................................................................................................................
din intreprinderea/institutia ..........................................................................................................................................................................................,
cu sediul in localitatea ............................................, str. ...........................................................nr. .....,
semnalat de unitatea sanitara/medicul .....................................................................................................,
cu diagnosticul de .....................................................................................................................................,
am constatat urmatoarele:

 

1. Se confirma caracterul profesional al bolii:

................................................................................................................................................................................

a) Imbolnavirea profesionala se datoreaza urmatoarelor cauze:

..............................................................................................................................................................................

b) Recomandari: .................................................................................................................................

 

2. Se infirma caracterul profesional al bolii:

................................................................................................................................................................................

Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:

......................................................................................................................................................................................

 

Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 6 exemplare pentru intreprinderea/institutia/societatea in cauza, autoritatea de sanatate publica, medicul care a semnalat imbolnavirea, lucrator, inspectoratul teritorial de munca si pentru asigurator.

Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal si am luat cunostinta de recomandarile facute, astazi, data de mai jos:

anul ......... luna. ...................... ziua .......

 

Semnatura conducatorului intreprinderii/institutiei
.....................................

Semnatura si parafa medicului care a efectuat cercetarea
.....................................

Semnatura inspectorului de munca
............................

Anexa 21 - Fisa de declarare a cazului de boala profesionala BP2 1

FISA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALA PROFESIONALA BP2

Nr. ......./luna ................

Judetul ...............................................

Localitatea .........................................

Unitatea sanitara ...............................

Numele si prenumele ................................................

CNP ....................................

INTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE

..............................................................................................

ADRESA COMPLETA A INTREPRINDERII / UNITATII

.......................................................................................

COD CAEN 1) .......................................

- Sectia, atelierul ..................................................................................................................................

COD OCUPATIE ACTUALA2) ......................................................................................................................

COD OCUPATIE CARE A GENERAT BOALA2)............................

Vechimea in ocupatia care a generat boala .........................................

Data semnalarii ..................................................

Diagnosticul prezumtiv

.......................................................................................................................

Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate

..................................................................

Diagnosticul precizat complet3) [si codificarea radiologica in cazul diagnosticului de pneumoconioza4)] ...................................................................

Data declararii (anul, luna, ziua) ..............................................................

Agentul cauzal (circumstante)

............................................................................................................

Masuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandari program redus, control periodic, schimbarea locului de munca, pensionare etc.)

............................................................................

Bolnavul a decedat (da, nu) ........................

Numar total lucratori din intreprindere/unitate: ........................

Numar lucratori din intreprindere/unitate expusi la agentul cauzal incriminat: ................

Cercetarea s-a facut prin Procesul-verbal nr. ............

Data completarii:

anul ......... luna ....................... ziua .......

Semnatura si parafa medicului

de medicina muncii

..............................

Stampila unitatii

____

1) Din 4 cifre, conform Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.

2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale de Statistica nr. 138/1.949/1995 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Denumire completa, complicatii, afectiuni asociate.

4) Dupa caz.

Anexa 22 - Tabel cu bolile profesionale cu declarare obligatorie 2

TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE

 1.Neoplazii

Boala

Noxa profesionala

Neoplasm hepatic si al duetelor biliare intrahepatice

Arsen si compusi

Clorura de vinii monomer

Virusuri hepatitice B si C

Neoplasm al cavitatii (foselor) nazale si/sau al sinusurilor

Crom hexavalent si compusi

Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat

Formaldehida

Nichel si compusi

Pulberi de lemn

Neoplasm nazofaringian

Formaldehida

Neoplasm laringian

Azbest

Neoplasm bronhopulmonar

Arsen si compusi

Azbest

Beriliu

Bisclormetileter si derivati

Cadmiu si compusi

Carbura de tungsten

Clormetil-metileter

Clorura de vinii

Cobalt

Crom hexavalent si compusi

Dioxid de siliciu liber cristalin

Formaldehida

Gaze mustar

Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)

Nichel si compusi

Oxizi de fier

Radiatii ionizante

Radon si produsi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al hematitei)

Talc cu continut de azbest

Uleiuri minerale

Neoplasm osos si al cartilajului articular al membrelor si cu alte localizari

Radiatii ionizante

Neoplasme ale pielii:
- epiteliom spinocelular
- epiteliom bazocelular
- melanom malign
- boala Bowen (carcinom in situ)

Arsen si compusi

Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum, produsi de gazeificare a carbunelui, smoala, produse petroliere, uleiuri minerale si altele)

Radiatii ionizante

Uleiuri minerale

Mezoteliom pleural
Mezoteliom peritoneal

Azbest

Neoplasm al vezicii si al cailor urinare

Amino - si nitroderivati aromatici

Arsen si compusi

Auramina

Benzen

Benzidina si derivati

Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)

2-Naftilamina

Uleiuri minerale

Neoplasm al tractului digestiv

Gaze mustar

Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)

Uleiuri minerale

Glioblastom

Derivati de nitrozuree si nitrozoguanidine

Neoplasm mamar
Neoplasm al tractului genital feminin

Hormoni sexuali (dietilstilbestrol si altele)

Neoplasm al tractului genital masculin

Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum si altele)

Leucemii

Benzen si derivati

Etilen-oxid (oxid de etilena)

Formaldehida

Radiatii ionizante

Limfom non-Hodgkinian

Formaldehida

Alte afectiuni maligne cauzate de expunerea profesionala obiectivata si evaluata la unul sau mai multi agenti din lista IARC

Agenti cancerigeni certi din lista IARC

 2.Alte boli si modificari hematologice nonmaligne

Boala profesionala

Noxa profesionala

Anemie

Ankylostoma duodenale

Arsen si compusi

Benzen

Brucella

Butii de staniu

Cimen (paracimol)

Compusi organofosforici si organoclorurati

Crezoli

Fosfor si compusi

Hidrocarburi alifatice halogenate (clorura de metil = monoclormetan, hexaclorciclohexan = Lindan, tricloretilena etc.)

Hidrogen arseniat (arsina)

Medicamente

Mesitilen

Metilcelosolv

Monoxid de carbon

Naftalina

Nitro-, cloro- si cloronitroderivati aromatici (monoclorbenzen, o-diclorbenzen, DDT, trinitrotoluen, pentaclorfenol etc.)

p-Butilbenzen

Pirocatechina

Pirogalol

Plumb

Radiatii ionizante

Silicat de etil

Trimetilbenzen (pseudocumen) si alte hidrocarburi aromatice

si altele

Agranulocitoza

Benzen

Radiatii ionizante

Trinitrotoluen

si altele

Methemoglobinemie

Amino - si nitroderivati

Hidrogen arseniat

Oxizi de azot

Pirocatechina

Pirogalol

Rezorcina

si altele

 3.Afectiuni psihice si comportamentale

Boala profesionala

Noxa profesionala

Sindrom posttraumatic

Traumatisme craniene prin accident de munca

 4.Boli neurologice

Boala profesionala

Noxa profesionala

Parkinson secundar

Mangan (dioxid de mangan)

Mercur si compusi

Monoxid de carbon

Sulfura de carbon

Afectiuni extrapiramidale si tulburari de motilitate:
- ataxie/tremor intentional si altele

Acrilamida

Furfural

N-Hexan

Hidrocarburi alifatice halogenate

Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)

Mangan

Mercur si compusi

Toluen

si altele

Mononeuropatia membrelor superioare:
- sindrom de tunel carpian
- sindromul de tunel cubital Guyon
- sindromul epitrohleo-olecranian
- sindromul de tunel radial
- alte mononeuropatii ale membrelor superioare

Miscari repetitive Vibratii Pozitii extreme ale articulatiilor (in special asocierea acestor factori de risc)

Sindrom de compresie a nervului sciatic

Pozitii vicioase

Neuropatie

Acrilamida

Arsen si compusi

Borrelia (maladia Lyme)

Brucella (bruceloza cronica)

Compusi organofosforici

Dimetil aminopropionitril

Etilen-oxid (oxid de etilena)

Hidrocarburi alifatice halogenate

Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan si altele)

Hidrocarburi aromatice

Mercur

Metil-N-butil-cetona

Plumb

Sulfura de carbon

Taliu

Virusul hepatitic C

Virusul varicelo-zosterian

Vibratii

si altele

Mielita

Borrelia (maladia Lyme)

Bromura de metil (monobrommetan)

Brucella (bruceloza cronica)

si altele

Nevrita trigeminala

Hidrocarburi alifatice halogenate

Nitro - si aminoderivati aromatici

si altele

Encefalopatia toxica

Acetonitril

Alcooli

Aldehide

Amine aromatice si derivati

Arsen si compusi

Cetone

Decaboran

Dimetilformamida

Dimetilsulfoxid (DMSO)

Esteri

Eteri

Glicoli

Hidrocarburi alifatice si aromatice

Hidrocarburi alifatice halogenate

Hidrogen arseniat

Mercur si compusi

Monoxid de carbon

Nitroderivati alifatici

Nitro- si cloronitroderivati aromatici

Pentaboran

Plumb si compusi

Solventi organici (amestecuri)

Staniu si compusi

Tetrahidrofuran

si altele

Paralizii

Compresii mecanice

 5.Boli ale analizatorului vizual

Boala profesionala

Noxa profesionala

Conjunctivite

Alergeni si iritanti profesionali

Radiatii infrarosii

Radiatii ionizante

Virusuri, bacterii

si altele

Cheratite

Acid clorhidric

Acid fluorhidric

Amoniac

Arsen si compusi

Benzochinone

Cianamida calcica

Clor

Creozot

Crezoli

Dioxid de sulf

Etilen-oxid (oxid de etilena)

Fenoli (fenol, pirocatechina, pirogalol, rezorcina si altele)

Formiat de metil

Hidrochinona

Hidrogen sulfurat

Piridine

Quinoleina

Alergeni si iritanti profesionali

Radiatii infrarosii

Radiatii ionizante

Radiatii ultraviolete

Seleniu

Silicat de metil

Streptococcus suis

Sulfura de carbon

Virusuri

si altele

Cataracta

Dinitrocrezol

Dinitrofenol

Etilen-oxid (oxid de etilena)

Lasere

Microunde

Naftalina

Radiatii infrarosii

Radiatii ionizante si altele

Trinitrotoluen

si altele

Nistagmus

Iluminat inadecvat in mine

Astenopie acomodativa

Suprasolicitari vizuale, in special in conditii de iluminat nefiziologice cantitativ si calitativ

Nevrita optica

Alcool alilic

Alcool metilic (metanol)

Arsen si compusi

Hidrocarburi alifatice halogenate

Mercur

Naftalina

Nitro - si aminoderivati aromatici

Piridine

Sulfura de carbon

Taliu

Ambliopie
Diplopie
Amauroza

Bromura de metil (monobrommetan)

Carbamati heterociclici anticolinesterazici

Clorura de metil (monoclormetan)

Compusi organofosforici

Fosfati, pirofosfati, tiofosfati, fosforamide

Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)

Monoxid de carbon

Sulfura de carbon

Taliu

Uveita
Endoftalmie

Streptococ

si altele

 6.Boli ale analizatorului auditiv

Boala profesionala

Noxa profesionala

Hipoacuzie
Surditate

Zgomot peste valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia sanatatii lucratorilor

Substante chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butil alcool, compusi organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren, sulfura de carbon, toluen, tricloretilena si altele)

Explozii cu afectarea timpanului

Perforatii ale timpanului cu scantei sau metale topite

Trauma barometrica

Traumatisme cu interesarea urechii medii si a timpanului

Traumatisme cu interesarea stancii temporale

Curent electric

 7.Boli ale aparatului cardiovascular

Boala profesionala

Noxa profesionala

Sindromul Raynaud

Vibratii cu actiune la nivelul membrelor superioare

Clorura de vinil

Rasini epoxidice

Tromboflebita de efort a membrelor superioare

Efort cu miscari ample ale membrelor superioare

Tromboflebita profunda a membrelor inferioare

Pozitie sezanda prelungita la conducatorii profesionisti de vehicule si utilaje

 8.Boli ale aparatului respirator

Boala

Noxa profesionala

Silicoza
Silicotuberculoza

Dioxid de siliciu liber cristalin

Azbestoza

Azbest

Pneumoconioza minerului la carbune

Carbune

Aluminoza pulmonara

Aluminiu

Berilioza

Beriliu

Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice

Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza), caolin (caolinoza), fibre minerale artificiale, mica (micatoza), nefelina - apatita, olivina (olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroza), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan, tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu si altele

Fibroza pulmonara

Ardezie

Carburi metalice (frite)

Clorura de vinii

Medicamente (unele citostatice si altele)

Metale grele (cobalt si altele)

Radiatii ionizante

Substante chimice (gaze, fumuri si vapori) - inclusiv gaze de furnal, gaze de sudura si altele

Sisturi

Uleiuri minerale

si altele

Afectiuni pulmonare benigne: pleurezie benigna, atelectazii rotunde, placi pleurale

Azbest

Bisinoza

Bumbac, canepa, in, iuta, sisal, kapoc

Bronhoalveolita alergica extrinseca (pneumonia prin hipersensibilizare)

Acarieni

Actinomicete termofile

Aer conditionat

Alge

Alginati

Amiodarona

Amoebe

Anhidride (ftalica, hexahidroftalica, himica, tetracloroftalica, tetrahidroftalica, trimelitica si altele)

Antigene animale (inclusiv din dejectii)

Artropode

Aur (sarurile de aur)

Bacterii aeropurtate

Bagasa

Blanuri

Branzeturi

Bumbac

Cafea verde (pulbere)

Carmin (pigment din gargarite)

Ceai (pulbere)

Cereale (grau, orz, secara si altele)

Compost

Enzime din detergenti

Faina

Fan (in special mucegait)

Fungi (comestibili si microscopici)

Hamei

Hartie (pasta)

Hipofiza (pulbere)

Izocianati

Lemn (pulberi)

Malt

Mumii (invelisurile lor textile)

Neghina sorgului

Nuca de cocos

Paprika

Peste (faina de peste)

Piretroide

Pluta

Procarbazina

Rasini epoxidice

Reactivul Paulis

Sisal

Soia (coaja)

Trestie de zahar

Tutun

Uleiuri de racire

Variola (cruste variolice)

si altele

Sindromul toxic al pulberilor organice (boala de siloz si altele)

Pulberi organice

BPOC

Pulberi organice

Azbest

Dioxid de siliciu liber cristalin

Alte pulberi anorganice

Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)

Rinite

Alergeni respiratori profesionali

Iritanti respiratori profesionali

Ulcer nazal si/sau perforatia septului nazal

Acid clorhidric

Acid fluorhidric

Arsen si compusi

Clorura de potasiu

Clorura de sodiu

Crom si compusi

Lemn (pulberi)

si altele

Laringita

Alergeni respiratori profesionali

Iritanti respiratori profesionali

Suprasolicitare vocala profesionala cronica

Noduli ai corzilor vocale ("nodulii cantaretilor")

Suprasolicitare vocala profesionala cronica

Iritatia si inflamatia acuta si cronica a cailor aeriene superioare

Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)

RADS (Reactive airways dysfunction syndrome = sindrom reactiv de cai aeriene)

Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)

Astm bronsic alergic

Alergeni respiratori profesionali

Astm bronsic nonalergic (iritativ)

Iritanti respiratori profesionali

Bronsita acuta si cronica

Azbest

Dioxid de siliciu liber cristalin

Alte pulberi anorganice

Pulberi organice

Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)

Pneumopatia cauzata de sisteme de aer conditionat si de umidifiere a aerului

Agenti vehiculati prin sistemele de aer conditionat si de umidifiere a aerului

Pneumonia chimica

Substante chimice (gaze, fumuri si vapori), uleiuri minerale (pneumonia lipoidica), zinc si alte metale (febra de fum)

Edem pulmonar acut

Substante chimice (gaze, fumuri si vapori)

Emfizem pulmonar

Efort respirator cronic (la suflatori)

 9.Bolile ficatului

Boala

Noxa profesionala

Hepatite toxice

Substante chimice hepatotoxice: arsen si compusi, brombenzen, clorura de vinii, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic, etilenclorhidrina, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil, nitro-si cloronitroderivati aromatici si altele

Hepatite infectioase

Amoebe

Brucella

Rickettsii (Febra Q)

Virusuri hepatitice

si altele

 10.Boli ale pielii si tesutului subcutanat

Boala

Noxa profesionala

Dermatita alergica de contact:

a) eczema alergica de contact

 

Antigene animale si vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, coloranti, cosmetice, detergenti, esente aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de lupta, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice imidazolice, chinina, corticoizi, nitrofurazona, sulfamide si altele), metale si compusii lor, rasini naturale si sintetice (monomeri), revelatori fotografici, solventi organici, substante de contrast, substante de curatat, uleiuri de racire si altele

b) eczema fotoalergica de contact

Fotoalergeni

c) eritrodermie

Insectofuncigide arsenicale si mercuriale

Tricloretilena

Tetracloretilena

si altele

d) dermatita de contact la proteine

Proteine vegetale si animale

e) eritem polimorf

Alergeni ce induc eritem polimorf

f) eruptie lichenoida

Alergeni ce induc eruptii lichenoide

g) dermatita limfomatoida

Alergeni ce induc dermatita limfomatoida

h) dermatita purpurica de contact
(purpura alergica de contact)

Adjuvanti ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranti (de tipul Disperse si Basic, parafenilendiamina si derivati si altele), cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilol-propilenuree, fibre de sticla, lana, medicamente (aprotinina, chinidina, flavonoide, mefenazina, peroxidul de benzoil si altele), plante (muschii de copac, pastarnac, sumac si altele), rasini melamin-formaldehidice, rasini ureo-formaldehidice, sulfura de carbon, tetrametilol-acetilendiuree si altele

i) dermatita de contact sistemica

Alergeni ce induc dermatita de contact sistemica

Dermatita ortoergica de contact:

a) dermatita de uzura

 

Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vata de sticla, zgura si altele), pulberi organice (lemn si altele), microtraumatisme repetate si altele

b) dermatita iritativa (propriu-zisa)

Detergenti, produse petroliere, reactivi chimici, sapunuri, solventi organici, uleiuri si lubrefianti, umezeala ("eczema menajera") si altele

c) dermatita caustica (arsura chimica)

Acizi si baze tari (caustici)

Alumino - silicatii de calciu (ciment)

Arsen si compusi

Fosfor si compusi

Var nestins (oxid de calciu)

si altele

d) dermatita fototoxica de contact

Substante fototoxice

Dermatita de contact mixta (alergica si iritativa)

Alergeni si iritanti cutanati

Urticarie, angioedem (edem Quincke), soc anafilactic

Alergeni ce induc urticarie

Presiune cutanata, spectrul solar (radiatii infrarosii, vizibile si ultraviolete), temperaturi extreme, vibratii

Radiodermita

Radiatii ionizante

Acnee profesionala

Compusi halogenati, gudron de huila, produse petroliere, uleiuri minerale si altele

Porfirie cutanata tardiva (tarda)

Hexaclorbenzen si alte hidrocarburi aromatice halogenate

Virus hepatitic C

si altele

11.Boli ale sistemului musculo-scheletic si ale tesutului conjunctiv

Boala

Noxa profesionala

Bursite

Manipulare de greutati
Miscari repetitive
Microtraumatisme repetate
Pozitii extreme, fortate, vicioase, prelungite sau violente, cu suprasolicitarea si traumatizarea articulatiilor: supraincordari, presiuni, torsiuni, tractiuni
Vibratii

Epicondilite

Sinovite

Tendinite

Tenosinovite

Leziuni de menise

Artroze

Periartrite

Deformari ale coloanei vertebrale

Discopatii, inclusiv hernia de disc

Fracturi osoase

12.Boli ale aparatului excretor

Boala profesionala

Noxa profesionala

Nefropatie toxica

Acrilonitril

Aldrin

Benzochinone

Butil-toluen tertiar

Clor

Crezoli

Cumen

N, N-Dimetilformamida

Dimetilsulfat

Dioxan

Eter etilic

Eteri de glicoli

Etil-benzen

Etilenclorhidrina

Etilenglicol si derivati

Fenoli si derivatii lor halogenati si nitrati

Fosfor si compusi

-Propiolactona

Hidrazine

Hidrocarburi halogenate alifatice

Hidrogen arseniat

Metale grele si compusi (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu si altele)

Nitro- si cloronitroderivati aromatici

Paraquat (Dipiridillium)

Piridine

Pirogalol

Silicat de metil si de etil

Stiren

Tetralina (tetrahidronaftalina)

Triazine

si altele

Nefropatie infectioasa

Brucella

Hantavirus

Mycobacterium tuberculosis

Streptococ beta-hemolitic din grupul A

si altele

13.Boli profesionale cauzate de expunerea la agenti fizici neclasificate anterior

Boala

Noxa profesionala

Colaps caloric, crampe calorice, soc caloric

Microclimat cald

Hipotermie, degeraturi

Microclimat rece

Imbolnaviri datorate compresiunilor sau decompresiunilor

Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scazute (hipobarism)

Boala de vibratii:

- sindrom osteo-musculo-articular
- sindrom digestiv
- sindromul Raynaud
- sindrom neurologic

Vibratii

Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere)

Radiatii ionizante

Sindroame neuro-cardio-vasculare si endocrine

Campuri electrice si magnetice

Radiatii electromagnetice neionizante din banda microunde si radiofrecventa

14.Boli infectioase si parazitare

Boala

Noxa profesionala

Tuberculoza

Mycobacterium tuberculosis (uman si animal)

Hepatita A, B, C, E

Virus hepatiticA, B, C, E

Leptospiroza

Leptospira

Bruceloza

Brucella

Tetanos

Clostridium tetani

Boli infectioase si parazitare, inclusiv tropicale, pentru care riscul de infectare a fost evaluat

Agenti biologici conform Directivei 2000/54 CEE

15.Intoxicatii acute, subacute si cronice profesionale si consecintele lor

Boala

Noxa profesionala

Intoxicatii acute, subacute si cronice profesionale si consecintele lor

Acid azotic

Acid cianhidric

Acid sulfuric

Acizi organici

Acrilonitril

Alcool butilic (Butanol)

Alcool izopropilic (Izopropanol)

Alcool metilic (Metanol)

Amine alifatice

Amine alifatice halogenate

Amoniac

Antimoniu (stibiu) si compusi

Antracen

Arsen si compusi

Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiti prin formula: CnH2n-6)

Benzochinone

Beriliu si compusi

Bitum

Brom

1,4-Butandiol

Cadmiu si compusi

Carbazol si compusi

Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluoracetona, metil etil cetona, metil n-butil cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid metil izoftalic, 2-metilciclohexanona

Cianuri si compusi

Clor

Crom si compusi

Derivati halogenati, fenolici, nitriti, nitrati sau sulfonati ai hidrazinelor

Dietilen glicol

Disulfura de carbon

Esteri organofosforici

Esterii acidului azotic

Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter si etil eter ai etilenglicolului

Etilen glicol

Fenoli halogenati

Fenoli sau omologi

Fluor si compusi

Formaldehida

Fosfor si compusi

Fosgen (Oxiclorura de carbon)

Funingine, negru de fum

Gaz, petrol lampant

Gudroane

Hidrazine

Hidrocarburi alifatice derivate din benzina (solvent nafta) sau petrol

Hidrocarburi alifatice halogenate

Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)

Hidrocarburi aromatice halogenate

Hidrogen sulfurat

Iod

Izocianati

Mangan si compusi

Mercur si compusi

Monoxid de carbon

Naftalen (naftalina) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin formula: CnH2n-12)

Naftoli halogenati

Naftoli sau omologi

Nichel si compusi

Nitro- si aminoderivati aromatici

Nitroderivati ai glicolilor si ai glicerolului

Nitroderivati alifatici

Nitrofenoli si omologi

Oxizi alchilarilici halogenati

Oxizi de azot

Oxizi de sulf

Parafina

Plumb si compusi

Produse petroliere

Produsi de distilare a carbunelui

Smoala

Sulfonati alchilarilici halogenati

Uleiuri minerale

Vanadiu si compusi

Vinilbenzen si divinilbenzen

si altele

16.Lista suplimentara - Alti factori profesionali considerati posibil nocivi:

Anhidride aromatice si compusi

Argint

Ciocolata, zahar si faina - cauzand carii dentare

Decalina

Difenil

Difenil oxid

Fibre minerale

Fibre sintetice

Magneziu

Mercaptani

Metacrilonitril

Ozon

Platina

Sidef

Terpene

Thiopene

Tioalcooli

Tioeteri

Tiofenoli

NOTA:

Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic.

Anexa 23 - Tabel cu bolile legate de profesiune 2

 

BOALA LEGATA DE PROFESIUNE

FACTORI PROFESIONALI CAUZALI

Hipertensiune arteriala

Zgomot, vibratii, temperatura si radiatii calorice crescute, suprasolicitare neuropsihica si altele

Boala cardiaca ischemica

Suprasolicitari fizice si neuropsihice crescute si altele

Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburari trofice sau cu tromboflebite

Ortostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greutati

Afectiuni respiratorii cronice nespecifice

Pulberi, gaze iritante si altele

Afectiuni digestive

Temperatura crescuta, zgomot, noxe chimice si altele

Afectiuni osteo-musculo-scheletice (lombalgii, cervico-scapulalgii si altele)

Microclimat nefavorabil, vibratii, efort fizic crescut, postura incomoda, efect traumatic mecanic si altele

Nevroze si alte afectiuni neuropsihice

Zgomot, vibratii, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihica si altele

Anexa 24 - Solicitare privind analizarea, in vederea avizarii, a documentatiei cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca 1

Denumirea solicitantului: ............................................

Adresa: .......................................................................

Localitate: ...................................................................

Judet: ..........................................................................

Cod postal: ..............................................

Telefon/Fax: ...........................................

Nr. de inregistrare in registrul comertului: ............................................

Cod unic de inregistrare (CUI): ............................................................

Nr. ....../.................. 1)

 

Catre ......................................................................... 2)

 

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Subsemnatul,...................................................., reprezentant al ........................................, solicit analizarea, in vederea avizarii, a documentatiei cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu urmatoarele elemente de identificare:

- tipul documentatiei: ............................................

- titlul documentatiei: ............................................

 

Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare si avizare, in conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele documente3):

- .................................

- ...................................

Solicitant4),

..................

 

NOTA:

Cand randurile de pe prima pagina nu sunt suficiente, se va intocmi o anexa la aceasta cerere pentru continuarea listei, cu numarul de randuri necesare, anexa care va purta pe fiecare pagina, ca si pe prima, semnatura si, dupa caz, stampila solicitantului.

____

1) Se va completa cu numarul si data de inregistrare la solicitant.

2) Se va completa cu denumirea structurii in cadrul careia functioneaza Comisia de abilitare si avizare, potrivit art. 36 alin. (2) si (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare si avizare, prevazute la art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

4) Se vor specifica functia, numele si prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sau legal, se va semna si stampila.

Anexa 25 - AVIZ privind documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca 1

ROMANIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

....................................................................................... 1)

COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

AVIZ

Nr. ....... din ...................

 

Se avizeaza documentatia cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, inregistrata la ............................ 1)cu nr. ......... din data de .................., cu urmatoarele elemente de identificare:

Tipul documentatiei2):...........................................

Titlul documentatiei3):............................................

Titularul avizului4):...............................................

 

Prezentul aviz este emis in temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Emis la data de ...................

Valabil pana la schimbarea conditiilor in care a fost emis.

 

Presedinte,

.....................

(numele si prenumele, semnatura si stampila

Comisiei de abilitare si avizare emitente)

______

1) Se va completa cu denumirea structurii in cadrul careia functioneaza Comisia de abilitare si avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

2) si 3) In situatia in care documentatia cuprinde mai multe tipuri cu acelasi titlu sau mai multe titluri din acelasi tip, se va completa: "conform anexei care face parte integranta din prezentul aviz".

4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod postal, telefon, fax (e-mail, pagina web, daca este cazul).

 

- verso -

 

- ANEXA la Avizul nr. ......... din ..................

Titular: ..............................

Tipul/titlul1) documentatiei:

1.......................................................................

2........................................................................

3........................................................................

4........................................................................

5........................................................................

6........................................................................

7........................................................................

8........................................................................

9........................................................................

10.......................................................................

Presedinte,

.....................

(numele si prenumele, semnatura si stampila
Comisiei de abilitare si avizare emitente)

NOTA:

Cand randurile de pe prima pagina si de pe verso nu sunt suficiente, se va intocmi o anexa la aviz pentru continuarea listei cu numarul de randuri necesare, anexa care va purta pe fiecare pagina, ca si pe aviz, si pe versoul acestuia, semnatura presedintelui si stampila Comisiei de abilitare si avizare emitente.

____

1) Se va preciza tipul sau titlul, dupa caz.

Anexa 26 - DECIZIE de respingere a documentatiei cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca 1

ROMANIA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

.............................................................................. 1)

COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

DECIZIE

Nr. ...... din .......................

 

In urma analizei documentatiei, inregistrata la ........................................................... 1) cu nr. .......... din data de .....................,cu urmatoarele elemente de identificare:

- tipul documentatiei: .....................................;

- titlul documentatiei: .....................................;

- solicitantul avizului: .....................................,

au rezultat urmatoarele neconformitati cu cerintele prevazute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

 

Ca urmare, Comisia de abilitare si avizare decide respingerea solicitarii de acordare a avizului si restituirea documentatiei.

 

Presedinte,

.....................

(numele si prenumele, semnatura si stampila

Comisiei de abilitare si avizare emitente)

 

NOTA:

Cand randurile cu documentatii sau neconformitati nu sunt suficiente, se va intocmi o anexa la aceasta decizie pentru continuarea enumerarii, cu numarul de randuri necesare, anexa care va purta pe fiecare pagina, ca si decizia, semnatura presedintelui si stampila Comisiei de abilitare si avizare emitente.

_____

1) Se va completa cu denumirea structurii in cadrul careia functioneaza Comisia de abilitare si avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematici SSM, SU, PSI

Fisa actului

Norma Metodologica din 30 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 882 din 30 octombrie 2006
Emitent: Guvernul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2006

Conform art. I, punctul 120. din HG 955/2010:

*) In cuprinsul normelor metodologice se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

- sintagma "autoritatea de sanatate publica" se inlocuieste cu sintagma "directia de sanatate publica";

- sintagma "Ministerul Sanatatii Publice" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Sanatatii";

- sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii