Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 57 - Continutul general al statutului unei organizatii patronale

Modul de constituire, organizare, functionare si de dizolvare a unei organizatii patronale se reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor legale.

Articolul 58 - Prevederi obligatorii ale statutului unei organizatii patronale 1

(1) Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, cel putin urmatoarele elemente:

a) denumirea organizatiei patronale si sediul principal;

b) obiectul de activitate si scopul;

c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia;

d) sursele de finantare;

e) drepturile si obligatiile membrilor;

f) organele de conducere;

g) criteriul de constituire;

h) procedura de dizolvare si lichidare a organizatiei patronale.

(2) Personalitatea juridica a organizatiei patronale se dobandeste potrivit prezentei legi.

(3) Pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatia patronala, imputernicitul special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul aceasta.

(4) La cererea de inscriere a organizatiei patronale se anexeaza originalul si cate doua copii certificate de reprezentantul legal ale urmatoarelor acte:

a) procesul-verbal de constituire a organizatiei patronale, semnat de membrii fondatori;

b) statutul;

c) lista membrilor organului executiv de conducere al organizatiei patronale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/functiei si domiciliului acestora;

d) dovada existentei sediului.

(5) La primirea cererii de inscriere, judecatoria competenta potrivit alin. (3) este obligata ca, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, sa examineze:

a) daca s-au depus actele prevazute la alin. (4);

b) daca statutul organizatiei patronale este conform prevederilor legale in vigoare.

(6) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiei patronale nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la alin. (3), caruia ii solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.

(7) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (3), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale.

(8) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.

(9) Hotararea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

(10) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului.*)

(11) Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedura civila.*)

(12) Apelul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, in termen de 30 de zile. Instanta de apel redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.*)

Articolul 59 - Registrul special de evidenta a organizatiilor patronale 1

(1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special de evidenta a organizatiilor patronale, in care se inscriu: denumirea si sediul organizatiei patronale, criteriul de constituire, numele si prenumele membrilor organului executiv de conducere, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.

(2) Certificatul de inscriere a organizatiei patronale in registrul special al judecatoriei se comunica acesteia in termen de 5 zile de la inscriere.

(3) Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la alin. (1) a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.*)

(4) Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria certifica inscrierea pe fiecare pagina, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizatiei patronale, iar al doilea exemplar al tuturor actelor din dosar, in copii semnate pe fiecare pagina de imputernicitul special si vizate de judecatorie, se va pastra in arhiva acesteia.

(5) Organizatiile patronale sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei sau a Tribunalului Municipiului Bucuresti, dupa caz, unde s-au inregistrat in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta organului de conducere.

(6) Instanta prevazuta la alin. (5) este obligata sa mentioneze in registrul special prevazut la alin. (1) modificarile din statut, precum si schimbarile din componenta organului de conducere al organizatiei patronale.

(7) Cererea privind modificarea statutelor si/sau a componentei organelor de conducere ale organizatiilor patronale va fi insotita de urmatoarele documente, in doua exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special desemnat de organul de conducere:

a) procesul-verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea statutului si/sau a componentei organelor de conducere;

b) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice si copie a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului sau a componentei organelor de conducere, dupa caz;

c) statutul, in forma modificata;

d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul si functia/profesiunea.

(8) Organizatia patronala are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de infiintare, sa transmita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in format electronic, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum si hotararea judecatoreasca definitiva.*)

Articolul 60 - Data dobandirii personalitatii juridice de catre organizatia patronala

Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii