Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Articolul 41 - Criteriile de asociere a sindicatelor. Forme de asociere 1

(1) Sindicatele legal constituite se pot asocia dupa criteriul sectoarelor de activitate.

(2) Doua sau mai multe sindicate constituite in cadrul aceluiasi sector de activitate se pot asocia in vederea constituirii unei federatii sindicale.

(3) Doua sau mai multe federatii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia in vederea constituirii unei confederatii sindicale.

(4) Federatiile sau confederatiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale.

(5) Un sindicat poate fi afiliat, la nivel naţional, la o singură federaţie sindicală. De asemenea, o federaţie sindicală poate fi afiliată, la nivel naţional, unei singure confederaţii sindicale.

Articolul 42 - Personalitatea juridica a federatiilor si confederatiilor 1

(1) Federatiile si confederatiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) si (3), dobandesc personalitate juridica potrivit dispozitiilor prezentei legi.

(2) In vederea dobandirii personalitatii juridice, imputernicitul special al federatiei sau confederatiei sindicale va depune la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul aceasta o cerere pentru dobandirea personalitatii juridice, insotita de urmatoarele inscrisuri:

a) hotararea de constituire a federatiei sau confederatiei sindicale;

b) hotararile organizatiilor sindicale de a se asocia intr-o federatie sau confederatie, semnate de reprezentantii legali ai acestora;

c) copii legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice, ramase definitive, de catre organizatiile sindicale care se asociaza;*) 

d) statutul federatiei sau confederatiei sindicale constituite;

e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal si functia acestora.

Articolul 43 - Dobandirea personalitatii juridice de catre Uniunile sindicale teritoriale 1

(1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobandesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a confederatiilor sindicale care au hotarat constituirea acestora. In acest scop, imputernicitul special al federatiei sau al confederatiei sindicale va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul uniunea sindicala teritoriala, insotita de hotararea federatiei ori a confederatiei sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copia certificata a statutului federatiei sau confederatiei sindicale si de copia legalizata a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre aceasta, ramasa definitiva.*)

(2) Mai multe federatii sau confederatii sindicale pot constitui in comun uniuni sindicale teritoriale.

Articolul 44 - Procedura de examinare a cererii de dobandire a personalitatii juridice

(1) Tribunalul competent prevazut la art. 42 alin. (2) si la art. 43, dupa caz, este obligat ca, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea cererii, sa examineze:

a) daca s-au depus actele prevazute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, dupa caz;

b) daca actul constitutiv si statutele organizatiilor sindicale sunt conforme cu prevederile legale in vigoare.

(2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiilor sindicale nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la art. 42 alin. (2) si la art. 43 alin. (1), caruia ii solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.

(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta respectiva va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special.

(4) Instanta prevazuta la alin. (1) pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.

(5) Hotararea tribunalului se comunica organizatiei, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Articolul 45 - Apelul impotriva hotararii tribunalului privind dobandirea personalitatii juridice 1

(1) Hotararea tribunalului este supusa numai apelului.*)

(2) Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedura civila.*)

(3) Apelul se judeca cu celeritate, in cel mult 45 de zile, cu citarea imputernicitului special. Instanta de apel redacteaza decizia in termen de 5 zile de la pronuntare.*)

Articolul 46 - Registrul special al federatiilor, confederatiilor sindicale si uniunilor sindicale teritoriale 1

(1) Tribunalul Municipiului Bucuresti este obligat sa tina un registru special al federatiilor, confederatiilor sindicale si uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, in care consemneaza: denumirea si sediul organizatiilor sindicale constituite prin asociere, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice.*)

(2) Inscrierea in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de tribunal.*)

(3) Certificatul de inscriere a federatiei, confederatiei sindicale si a uniunii sindicale teritoriale in registrul special al tribunalului se comunica acestora in termen de 5 zile de la inscriere.

Articolul 47 - Data dobandirii personalitatii juridice de catre organizatiile sindicale constituite prin asociere 1

Organizatia sindicala constituita prin asociere dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de admitere a cererii de inscriere in registrul special.*)

Articolul 48 - Locul de pastrare al exemplarelor procesului-verbal de constituire si al statutului organizatiei sindicale constituite prin asociere

Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie organizatiei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43 alin. (1), in copii certificate de imputernicitul special, se va pastra in arhiva tribunalului.

Articolul 49 - Modificarile ulterioare ale statutului sau a componentei organului executiv de conducere al organizatiei sindicale constituita prin asociere

(1) Organizatia sindicala constituita prin asociere este obligata sa aduca la cunostinta tribunalului unde s-a inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta organului executiv de conducere.

(2) Pentru aprobarea modificarii statutului sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 42-48.

(3) Instanta este obligata sa mentioneze in registrul special modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului executiv de conducere al organizatiei sindicale.

Articolul 50 - Afilierea organizatiilor sindicale la alte organizatii interne si internationale

Organizatiile sindicale se pot afilia la alte organizatii interne si internationale, conform statutului acestora.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii