Legea dialogului social (legea 62/2011) (abrogat)

Anexa 1 - LISTA cuprinzand ministerele si alte institutii publice in cadrul carora se vor organiza comisii de dialog social

1. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

2. Ministerul Administratiei si Internelor

3. Ministerul Finantelor Publice

4. Ministerul Justitiei

5. Ministerul Apararii Nationale

6. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

7. Ministerul Mediului si Padurilor

8. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

9. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

10. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

11. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

12. Ministerul Culturii si Patrimoniului National

13. Ministerul Sanatatii

14. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

15. Ministerul Afacerilor Externe

16. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

17. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

Anexa 2 - Model RAPORT privind activitatea comisiei de dialog social pe luna

- model - 

Institutia publica care raporteaza

RAPORT privind activitatea comisiei de dialog social pe luna ...........

 

Nr. crt.

Data sedintei comisiei de dialog social

Ordinea de zi

Rezumatul concluziilor sau al eventualelor rezolutii

   

Punct propus

Initiator

 
         
         
         
         
         
         

Presedintele Comisiei de dialog social,
............................................................
(semnatura)

 

Anexa 3 - Regulament-cadru privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale

I. Componenta comisiilor de dialog social

Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale fac parte:

1. reprezentanti ai ministerelor - secretarii de stat, precum si conducatorii institutiilor publice, autoritati si agentii aflate in coordonarea sau subordonarea ministerelor, numiti prin ordin al ministrului;

2. reprezentanti ai partenerilor sociali - reprezentantii confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national, conform copiilor hotararilor judecatoresti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social. Organizatiile sindicale si patronale membre ale comisiilor de dialog social vor desemna cate un titular si cate un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor si al institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 la lege;

3. experti - organizatiile sindicale si patronale, in functie de tematica abordata, pot fi asistate de experti, care vor participa in baza unui mandat acordat de confederatie;

4. invitati - la propunerea presedintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei poate aproba participarea unor invitati cu statut nepermanent. In cazul dezbaterii care necesita participarea reprezentantilor altor institutii publice, autoritati si agentii, presedintele comisiei de dialog social are obligatia de a-i invita la sedintele comisiei;

5. reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - la lucrarile comisiilor de dialog social din ministere si din alte institutii publice prevazute in anexa nr. 1 la lege va fi invitat un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru asigurarea asistentei metodologice.

II. Functionarea comisiilor de dialog social

1. Presedintia comisiei este asigurata de un secretar de stat sau, in situatii speciale, cu acordul partenerilor de dialog social, de catre un alt reprezentant al ministerului, imputernicit prin ordin al ministrului, ori, in cazul institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 la lege de un reprezentant imputernicit de conducatorul institutiei publice.

Presedintele comisiei are urmatoarele atributii:

a) conduce sedintele comisiei de dialog social;

b) convoaca membrii comisiei, precum si invitatii la sedintele acesteia;

c) asigura prezenta la lucrarile sedintelor comisiei de dialog social a reprezentantilor altor autoritati si agentii aflate in coordonarea sau subordonarea ministerului sau a institutiei publice in cauza.

2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigura de catre institutia publica in cadrul careia aceasta functioneaza.

3. Secretariatul comisiei de dialog social are urmatoarele atributii:

a) intocmirea si comunicarea ordinii de zi;

b) difuzarea documentelor de lucru pentru sedintele comisiei;

c) redactarea minutei pentru fiecare sedinta, precum si transmiterea acesteia catre partenerii sociali, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Economic si Social;

d) evidenta hotararilor judecatoresti definitive privind reprezentativitatea partenerilor sociali, in copie legalizata.

4. Comisiile de dialog social se intrunesc lunar sau ori de cate ori este necesar, in baza unei convocari facute de presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea datei de desfasurare, cu comunicarea ordinii de zi si a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completata cu alte puncte, cu aprobarea plenului comisiei.

5. Presedintele comisiei poate convoca o sedinta extraordinara a comisiei de dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivata a unor parteneri sociali.

6. Sedintele comisiei de dialog social convocate pentru dezbaterea unor acte normative se intrunesc dupa ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea ministerului si inainte de transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere.

7. Sedinta comisiei de dialog social nu necesita intrunirea unui anumit cvorum, prezenta partenerilor sociali fiind voluntara, procedura de convocare fiind respectata daca a fost facuta in termen legal.

8. Punctele de vedere adoptate in comisiile de dialog social se considera acceptate de catre partenerii sociali ai caror reprezentanti nu au fost prezenti la sedintele de comisie la care au fost invitati sa participe. La propunerile formulate in scris de partenerii sociali, initiatorul actului normativ sau al altor proiecte are obligatia de a da un raspuns motivat in termen de 5 zile lucratoare de la data sedintei comisiei.

9. Dupa fiecare sedinta a comisiei de dialog social secretariatul acesteia intocmeste o minuta, care este difuzata partenerilor sociali in sedinta urmatoare, spre aprobare. Minuta respectiva este transmisa si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si Consiliului Economic si Social.

10. Presedintele comisiei de dialog social va pune la dispozitia partenerilor sociali informatiile disponibile necesare formularii unui punct de vedere argumentat.

11. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii in comisie vor fi inaintate secretariatului comisiei de dialog social in forma scrisa, dupa modelul: text initial - propunere de modificare - motivare.

12. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui grupuri de lucru, cu participarea reprezentantilor desemnati nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat.

13. Actele normative dezbatute in cadrul comisiei de dialog social vor fi insotite in circuitul de avizare de minuta sedintei comisiei de dialog social, in care sunt consemnate punctele de vedere ale partenerilor sociali referitoare la actul normativ discutat.

Anexa 4 - Regulament-cadru privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale

I. Componenta comisiilor de dialog social

Din cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale fac parte:

1. prefectul, precum si reprezentanti ai prefectului si ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de catre prefect;

2. presedintele consiliului judetean sau primarul general al capitalei, pentru municipiul Bucuresti;

3. reprezentantii partenerilor sociali - reprezentantii confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national, conform copiilor hotararilor judecatoresti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va transmite comisiilor de dialog social constituite la nivel judetean si al municipiului Bucuresti lista confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, conform acestor hotarari judecatoresti. Organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national vor desemna cate un titular si cate un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivel judetean din structurile proprii in teritoriu;

4. experti - organizatiile sindicale si patronale, in functie de tematica abordata, pot fi asistate de experti, care vor participa in baza unui mandat;

5. invitati - la propunerea presedintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei poate aproba participarea unor invitati cu statut nepermanent. In cazul dezbaterii care necesita participarea reprezentantilor altor institutii publice, presedintele comisiei de dialog social are obligatia de a-i invita la sedintele comisiei;

6. reprezentantul inspectoratului teritorial de munca - la lucrarile comisiilor de dialog social constituite in plan teritorial va fi invitat un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru asigurarea asistentei metodologice.

II. Functionarea comisiilor de dialog social

1. Presedintia comisiei, in baza principiului copresedintiei, este asigurata de prefect si de presedintele consiliului judetean sau de primarul general al capitalei, pentru municipiul Bucuresti.

2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigura de catre institutia publica in cadrul careia aceasta functioneaza.

3. Secretariatul comisiei de dialog social are urmatoarele atributii:

a) convocarea membrilor comisiei la sedintele acesteia;

b) intocmirea si comunicarea ordinii de zi;

c) difuzarea documentelor de lucru pentru sedintele comisiei;

d) redactarea minutei pentru fiecare sedinta, precum si transmiterea acesteia membrilor comisiei si secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

4. Comisiile de dialog social se intrunesc lunar sau ori de cate ori este necesar, in baza unei convocari facute de presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea datei de desfasurare, cu comunicarea ordinii de zi si a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completata cu alte puncte, cu aprobarea plenului comisiei.

5. Presedintele comisiei poate convoca o sedinta extraordinara a comisiei de dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivata a unor parteneri sociali.

6. Sedinta comisiei de dialog social nu necesita intrunirea unui anumit cvorum, prezenta partenerilor sociali fiind voluntara, procedura de convocare fiind respectata daca a fost facuta in termen legal.

7. Punctele de vedere adoptate in comisiile de dialog social se considera acceptate de catre partenerii sociali ai caror reprezentanti nu au fost prezenti la sedintele de comisie la care au fost invitati sa participe. La propunerile formulate in scris de partenerii sociali, initiatorul actului normativ sau al altor proiecte are obligatia de a da un raspuns motivat, in termen de 5 zile de la data sedintei comisiei.

8. Dupa fiecare sedinta a comisiei de dialog social secretariatul acesteia intocmeste o minuta, care este difuzata partenerilor sociali in sedinta urmatoare, spre aprobare. Minuta respectiva este transmisa si secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

9. Presedintele comisiei de dialog social va pune la dispozitia partenerilor sociali informatiile disponibile necesare elaborarii unui punct de vedere argumentat.

10. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii in comisie vor fi inaintate secretariatului comisiei de dialog social in forma scrisa, dupa modelul: text initial - propunere de modificare - motivare.

11. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui colective de lucru, cu participarea reprezentantilor desemnati nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat.

Tematici CCMU | Dialog social | Dreptul muncii | Societati comerciale

Fisa actului

Legea 62/2011 privind dialogul social (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 322 din 10 mai 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 13 mai 2011

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 625 din 31 august 2012

Actul a fost abrogat prin

Ascunde
Articole conexe
281 Documente Anexe la Codul Muncii