Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 102 - Părțile contractului colectiv de muncă 1

(vezi art.134, art.135 și art.1381 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Părţile contractului/acordului colectiv de muncă sunt angajatorul şi angajaţii/lucrătorii, reprezentaţi după cum urmează:

A. Angajatorul:

a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de funcţionare, după caz;

b) la nivel de grup de unităţi, de către persoana/persoanele mandatată/mandatate de conducerile unităţilor din grup să negocieze şi să semneze contractul colectiv de muncă;

c) la nivelul sectoarelor de negociere colectivă, de către organizaţiile/federaţiile patronale legal constituite şi reprezentative potrivit prezentei legi;

d) în lipsa organizaţiilor prevăzute la lit. c), de către confederaţiile patronale legal constituite şi reprezentative la nivel naţional care au patronate/federaţii membre în sector, la solicitarea şi în baza mandatului acestora;

e) de către ordonatorul/ordonatorii principal/principali de credite al/ai autorităţii/autorităţilor publice centrale competente;

f) la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale, al societăţilor cu unic acţionar/asociat statul român sau autoritatea administraţiei publice locale, precum şi la nivelul grupului de unităţi constituit de acestea, de către conducătorul regiei autonome, companiei naţionale sau al societăţii, respectiv conducătorii unităţilor din grup; în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţa de muncă, de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice;

g) la nivel naţional, de către confederaţiile patronale legal constituite şi reprezentative, potrivit prezentei legi.

B. Angajaţii/Lucrătorii:

a) la nivel de unitate:

1. de către organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii;

2. în cazul în care nu există organizaţii sindicale care să reprezinte angajaţii/lucrătorii, conform pct. 1, de către federaţiile sindicale reprezentative la nivelul sectorului de negociere colectivă, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;

3. în cazul în care nu există organizaţii care să reprezinte angajaţii/lucrătorii, conform pct. 1 şi 2, de către federaţiile sindicale nereprezentative din sectorul de negociere colectivă membre ale confederaţiilor reprezentative la nivel naţional, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatelor nereprezentative din unitate afiliate acestora;

4. în cazul în care nu există organizaţii care să reprezinte angajaţii/lucrătorii, conform pct. 1-3, de către toate sindicatele nereprezentative din unitate;

5. dacă nu există sindicate constituite la nivelul unităţii, de către reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor aleşi prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al angajaţilor/lucrătorilor din unitate şi mandataţi special în acest scop, cu respectarea dispoziţiilor art. 58 alin. (2);

b) la nivel de grup de unităţi, de către federaţiile sindicale reprezentative la nivelul grupului de unităţi împreună cu sindicatele legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţilor din grup. În toate situaţiile, sindicatele au dreptul să solicite participarea la negociere a federaţiilor reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă la care sunt afiliate;

c) la nivelul sectoarelor de negociere colectivă, de către federaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit legii;

d) în cazul în care la nivel de sector de negociere colectivă nu există federaţii sindicale reprezentative sau în cazul în care acestea există, dar refuză să participe la negociere, reprezentarea la negocierea colectivă a angajaţilor/lucrătorilor se face de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional care au afiliate federaţii sindicale în sectorul respectiv, la solicitarea şi în baza mandatului federaţiilor sindicale afiliate;

e) la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor cu unic acţionar/asociat statul român sau autoritatea administraţiei publice locale, la nivelul instituţiilor bugetare, al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către organizaţiile sindicale reprezentative, potrivit legii; în situaţia în care nu există organizaţii reprezentative, reprezentarea se face similar cu cea prevăzută la lit. B lit. a);

f) la nivel naţional, de către confederaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative potrivit legii.

(2) La negocierea contractului colectiv de muncă la nivel sectorial participă un reprezentant al organizaţiilor patronale reprezentative ale IMM-urilor, îndreptăţite să participe la negociere conform legii.

(3) Refuzul scris de participare şi/sau semnare, conform alin. (2), nu reprezintă motiv de neînregistrare al contractului colectiv de muncă.

(4) În situaţia existenţei, la nivel de unitate, a mai multor sindicate nereprezentative îndreptăţite să participe la negocierea colectivă, potrivit alin. (1) lit. B lit. a) pct. 4, acestea îşi vor desemna de comun acord echipa de negociere, care va include maximum 10 reprezentanţi.

(5) În contractele/acordurile colective de muncă încheiate la nivel de sector de negociere colectivă pentru personalul din sistemul bugetar, părţile stabilesc expres modalităţile de negociere a contractelor/acordurilor colective de muncă la nivelul autorităţilor şi instituţiilor care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, autorităţi/instituţii aflate în coordonarea sau în subordinea autorităţii publice centrale.

Articolul 103 - Participarea la negocierea ccm la nivelul sectoarelor a confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel naţional 1

(vezi art.135(4) din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, conform prezentei legi, pot participa la negocierea contractelor colective de muncă la nivelul sectoarelor de negociere colectivă în care au patronate/sindicate/federaţii membre, după caz, la solicitarea şi în baza mandatului din partea acestora.

Articolul 104 - Reprezentanții mandatați să semneze contractul colectiv de muncă 1

(vezi art.136 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, pot fi semnate numai de reprezentanţii mandataţi în acest sens ai părţilor care au negociat.

(2) În vederea aplicării prevederilor art. 102, anterior încheierii şi semnării contractelor colective de muncă, angajatorii membri ai organizaţiilor patronale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă şi la nivel naţional, după caz, şi persoanele prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. A lit. b) şi e), după caz, precum şi organizaţiile sindicale membre ale federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă şi la nivel de grup de unităţi şi ale confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, după caz, îndreptăţite să participe la negocieri îşi vor împuternici reprezentanţii să negocieze şi să semneze prin mandat special.

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii