Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 44 - Criteriile de asociere a sindicatelor. Forme de asociere 1

(vezi art.41 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Sindicatele legal constituite se pot asocia în vederea constituirii unei federaţii sindicale.

(2) Două sau mai multe federaţii sindicale se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii sindicale.

(3) Federaţiile sau confederaţiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale, cu sau fără personalitate juridică. Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea în baza statutului organizaţiilor sindicatelor din care fac parte.

Articolul 45 - Personalitatea juridică a federațiilor și confederațiilor. Acte în vederea dobândirii personalității juridice 1

(vezi art.42 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Federaţiile şi confederaţiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 44 alin. (1) şi (2), dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(2) În vederea dobândirii personalităţii juridice, împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei sindicale va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, a următoarelor documente:

a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei sindicale;

b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie, semnate de reprezentanţii legali ai acestora;

c) hotărârile judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către organizaţiile sindicale care se asociază, precum şi ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului sau componenţei organelor de conducere, după caz;

d) statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale constituite;

e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală a membrilor şi durata mandatului;

f) dovada sediului.

Articolul 46 - Dobândirea personalității juridice de către uniunile sindicale teritoriale 1

(vezi art.43 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 44 alin. (3), dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiei sau a confederaţiei sindicale care a hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei va depune o cerere de dobândire a personalităţii juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul uniunea sindicală teritorială, la care se anexează două exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagină de către împuternicitul special, ale următoarelor documente:

a) hotărârea federaţiei sau a confederaţiei pentru constituirea uniunii, potrivit statutului;

b) statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale care a hotărât constituirea uniunii;

c) hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice a federaţiei sau confederaţiei, rămasă definitivă, precum şi ultima hotărâre judecătorească definitivă de modificare a statutului şi/sau a organelor de conducere;

d) statutul uniunii sindicale teritoriale;

e) lista membrilor din organul executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală a membrilor şi durata mandatului;

f) dovada sediului uniunii.

(2) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 44 alin. (3), se desfiinţează în baza hotărârii organului de conducere al federaţiei sau confederaţiei care a hotărât constituirea acestora.

Articolul 47 - Procedura de examinare a cererii de dobândire a personalității juridice

(vezi art.44 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Tribunalul competent prevăzut la art. 45 alin. (2) şi la art. 46, după caz, este obligat ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, să examineze:

a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 45 alin. (2) şi la art. 46, după caz;

b) dacă statutele organizaţiilor sindicale sunt conforme cu prevederile legale în vigoare.

(2) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiilor sindicale nu sunt îndeplinite, preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la art. 45 alin. (2) şi la art. 46, căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităţilor constatate, în termen de cel mult 7 zile.

(3) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (1), instanţa respectivă va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special.

(4) Instanţa prevăzută la alin. (1) pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.

(5) Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare.

Articolul 48 - Apelul împotriva hotărârii tribunalului privind dobândirea personalității juridice 1

(vezi art.45 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Hotărârea tribunalului este supusă numai apelului.

(2) Termenul de apel este de 15 zile şi curge de la data comunicării hotărârii.

(3) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special în termen de 30 de zile. Instanţa de apel redactează decizia şi restituie dosarul tribunalului în termen de 5 zile de la pronunţare.

Articolul 49 - Registrul special al federațiilor, confederațiilor sindicale și uniunilor sindicale teritoriale 1

(vezi art.46 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Tribunalele sunt obligate să ţină un registru special al federaţiilor sindicale, confederaţiilor sindicale şi al uniunilor teritoriale ale acestora, în care vor consemna: denumirea şi sediul organizaţiilor sindicale constituite prin asociere, numele şi prenumele membrilor organelor de conducere, codul numeric personal al acestora, funcţia sindicală şi durata mandatului acestora, data înscrierii, precum şi numărul şi data hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice.

(2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de tribunal.

(3) Certificatul de înscriere a federaţiei, confederaţiei sindicale şi a uniunii sindicale teritoriale în registrul special al tribunalului se comunică acestora în termen de 5 zile de la înscriere.

(4) Ministerul responsabil cu dialogul social are acces liber şi gratuit la informaţiile din baza de date conţinute în registrul special prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.

Articolul 50 - Data dobândirii personalității juridice de către organizațiile sindicale constituite prin asociere

(vezi art.47 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

Articolul 51 - Locul de păstrare al exemplarelor procesului-verbal de constituire și al statutului organizației sindicale constituite prin asociere 1

(vezi art.48 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Procesul-verbal de constituire şi statutul, împreună cu câte un exemplar al celorlalte documente depuse, se restituie organizaţiei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor documentelor prevăzute la art. 45 alin. (2) sau la art. 46, în copii semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, se păstrează în arhiva tribunalului.

Articolul 52 - Modificările ulterioare ale statutului sau a componenței organului executiv de conducere al organizației sindicale constituită prin asociere 1

(vezi art.49 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţa tribunalului în a cărei rază teritorială îşi are sediul, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum şi orice schimbare în componenţa organului executiv de conducere.

(2) Cererea privind modificarea statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere ale federaţiilor, confederaţiilor sindicale şi uniunilor teritoriale ale acestora va fi însoţită de următoarele documente în două exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagină de către împuternicitul special, desemnat de organul de conducere:

a) procesul-verbal al şedinţei statutare a organului abilitat să hotărască modificarea statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;

b) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice şi copie a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului sau a componenţei organelor de conducere, după caz;

c) statutul în forma modificată, după caz;

d) lista cu membrii organului executiv de conducere, care va cuprinde: numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia sindicală a membrilor şi durata mandatului;

e) dovada noului sediu, dacă este cazul.

(3) Pentru înscrierea modificărilor statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere ale organizaţiei sindicale prevăzută la alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile art. 45-51.

(4) Instanţa este obligată să menţioneze în registrul special prevăzut la art. 49 alin. (1) modificările din statut, precum şi schimbările din componenţa organului executiv de conducere al organizaţiei sindicale.

Articolul 53 - Afilierea organizațiilor sindicale la alte organizații interne și internaționale

(același text cu cel al art.50 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale, conform statutului acestora.

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii