Legea 367/2022
privind dialogul social

Articolul 27 - Activități ce pot fi desfășurate de organizațiile sindicale în vederea realizării scopului

(text similar cu cel al art.27 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizaţiile sindicale au dreptul să folosească, în condiţiile prevăzute de lege, mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de soluţionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiţie, pichet de protest, marş, miting şi demonstraţie sau grevă.

Articolul 28 - Apărarea drepturilor membrilor proprii de către organizațiile sindicale

(text similar cu cel al art.28 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acţiune, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, la cererea scrisă a membrilor lor. Acţiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune, respectiv renunţă la judecată în mod expres.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de alin. (1) şi (2), organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă.

Articolul 29 - Dreptul organizațiilor sindicale de a înainta propuneri de legiferare

(vezi art.29 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

Organizaţiile sindicale pot adresa autorităţilor publice competente, potrivit art. 74 din Constituţia României, republicată, propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical.

Articolul 30 - Obligațiile angajatorului de informare a organizațiilor sindicale 1

(vezi art.30 din Legea 62/2011 privind dialogul social, abrogată de prezenta lege)

(1) Angajatorul invită organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate să participe la lucrările consiliului de administraţie sau ale altui organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social cu impact asupra angajaţilor/lucrătorilor, în condiţiile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care nu există organizaţie sindicală reprezentativă la nivel de unitate, sindicatele din unitate îşi desemnează un reprezentant ales să participe potrivit prevederilor alin. (1).

(3) În scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice şi sociale, angajaţii/lucrătorii, reprezentaţi conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, vor primi de la angajatori sau de la organizaţiile acestora informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă sau, după caz, pentru încheierea acordurilor colective de muncă privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii.

(4) Hotărârile consiliului de administraţie sau ale altor organe asimilate acestuia, privitoare la probleme care fac obiectul informării şi consultării angajaţilor/lucrătorilor conform legii, vor fi comunicate în scris angajaţilor/lucrătorilor reprezentaţi conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei.

Articolul 31 - Informarea şi consultarea angajaţilor/ lucrătorilor cu privire la evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi a situaţiei economice a unităţii 1

(nu există în Legea 62/2022 privind dialogul social, abrogată prin prezenta lege)

(1) Informarea şi consultarea angajaţilor/lucrătorilor, reprezentaţi conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, cu privire la evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi a situaţiei economice a unităţii, se face după cum urmează:

a) angajatorul va iniţia procesul de informare şi consultare după raportarea situaţiilor financiare ale unităţii pe anul precedent;

b) în cazul în care angajatorul nu iniţiază procesul de informare şi consultare cu privire la evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi a situaţiei economice a unităţii, acesta va începe la cererea scrisă a angajaţilor/lucrătorilor;

c) pentru a permite examinarea situaţiei în mod adecvat, angajatorii vor transmite angajaţilor/lucrătorilor într-un termen rezonabil pentru a pregăti consultarea, următoarele informaţii:

(i) situaţiile cu caracter financiar relevante pentru pregătirea negocierilor colective;

(ii) informaţii detaliate privind efectivele unităţii, situaţia şi politica socială;

(iii) alte informaţii necesare solicitate de organizaţiile sindicale sau de reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, precum şi de persoanele terţe care le asistă.

(2) Informarea şi consultarea angajaţilor/lucrătorilor reprezentaţi conform art. 102 alin. (1) lit. B, cu privire la deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă, acestea incluzând, dar nelimitându-se la: situaţiile de transfer de întreprindere, achiziţii, fuziuni, concedieri colective, închideri de unităţi de producţie etc., se fac după cum urmează:

a) angajatorii vor iniţia şi finaliza procesul de informare şi consultare a angajaţilor/lucrătorilor, înainte de implementarea deciziilor respective, pentru a permite acestora să formuleze propuneri pentru protecţia drepturilor angajaţilor/lucrătorilor;

b) în cazul în care angajaţii/lucrătorii consideră că există o ameninţare la adresa locurilor de muncă, procesul de informare şi consultare va începe la cererea scrisă a acestora, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării;

c) în vederea pregătirii consultării, angajatorii au obligaţia să transmită, în baza unei solicitări, angajaţilor/lucrătorilor informaţiile necesare pentru a permite examinarea problemei în mod adecvat.

(3) Consultarea va avea loc la un nivel relevant de reprezentare a angajatorului şi a angajaţilor/lucrătorilor, şi într-o formă care să permită angajaţilor/lucrătorilor reprezentaţi conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, să obţină un răspuns motivat la orice punct de vedere şi se va încheia cu întocmirea unui proces-verbal de consemnare a poziţiilor părţilor pe marginea subiectelor discutate de către acestea.

Articolul 32 - Asistența de către persoane terțe 1

(nu există în Legea 62/2022 privind dialogul social, abrogată prin prezenta lege)

(1) Pe parcursul exercitării dreptului la informare şi consultare, precum şi în cadrul negocierilor colective, organizaţiile sindicale şi/sau reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, după caz, pot fi asistaţi de terţe persoane desemnate de aceştia.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi desemnate de organizaţiile sindicale şi/sau de reprezentanţii angajaţilor/lucrătorilor, după caz, şi vor avea acces la totalitatea informaţiilor disponibile în cadrul procesului de informare şi consultare sau în negocierea colectivă.

(3) Regimul informaţiilor confidenţiale aplicabil angajaţilor/lucrătorilor, reprezentaţi conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, şi persoanelor prevăzute la alin. (1) este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 33 - Sesiunile publice de informare

(nu există în Legea 62/2022 privind dialogul social, abrogată prin prezenta lege)

(1) În unităţile unde nu sunt constituite organizaţii sindicale, angajatorul are obligaţia ca, cel puţin o dată pe an, să permită organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale şi colective ale angajaţilor/lucrătorilor, la cererea federaţiilor sindicale din sectorul de negociere colectivă al unităţii respective, cu invitarea reprezentanţilor acestor federaţii.

(2) Locul, data şi ora la care se organizează sesiunile publice de informare potrivit alin. (1) sunt făcute publice, prin afişare, la loc vizibil, la toate punctele de acces în unitate sau prin comunicare, prin orice alte mijloace de informare, cu cel puţin 15 zile înainte de desfăşurarea lor.

Articolul 34 - Delegarea reprezentanților federațiilor sau confederațiilor sindicale 1

(text similar cu cel din art. 31 din Legea 62/2022 privind dialogul social, abrogată prin prezenta lege)

La cererea organizaţiilor sindicale afiliate, federaţiile sau confederaţiile sindicale, după caz, vor delega reprezentanţi sau terţe persoane care să le asiste ori să le reprezinte interesele în relaţia cu angajatorii sau organizaţiile acestora.

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Legea 367/2022 privind dialogul social a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1238 din 22 decembrie 2022
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 25 decembrie 2022

Textele pe fundal albastru sunt cele care prezintă diferențe față de legea 62/2011, abrogată.

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii