Legea 349/2002
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Notă:

Cuprinde modificările și completările aduse inclusiv prin Legea 201/2016 (colorate mai jos cu verde; textele rosii taiate sunt abrogate prin aceasta lege).

Cuprinde modificările și completările aduse inclusiv prin Legea nr. 15/2016 (colorate mai jos cu albastru; textele rosii netaiate sunt abrogate prin aceasta lege)

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1

Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.

Art. 2

În sensul prezentei legi, prin:

a) produse din tutun se înţelege produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parţial din tutun, modificat genetic sau nu;

b) tutun de uz oral se înţelege toate produsele destinate uzului oral, cu excepţia celor care se fumează sau se mestecă, fabricate în totalitate sau parţial din tutun, sub formă de pudră, de particule fine sau orice altă combinaţie a acestora, în special cele prezentate în pliculeţe porţionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteşte de un produs alimentar;

c) tutun de mestecat se înţelege tutunul prelucrat, tăiat sau mărunţit, destinat consumului prin mestecare;

d) tutun de prizat se înţelege produsul de tutun prelucrat, măcinat până la stadiul de pulbere fină, destinat consumului prin prizare;

e) fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe;

f) ţigarete se înţelege produsele din tutun ce conţin tutun prelucrat, tutun tăiat, învelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu secţiune rotundă sau ovală, care conţine tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct;

g) trabucuri - termen generic pentru ţigările de foi;

h) ţigări de foi se înţelege produsele din tutun obţinute prin învelirea tutunului de umplutură (tăiat sau mărunţit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat;

i) cigarillos se înţelege ţigările de foi de dimensiuni mici;

i1) ţigaretă electronică se înţelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor;

j) gudron se înţelege condensatul anhidru brut de fum fără nicotină;

k) nicotină se înţelege alcaloizi nicotinici;

k1) substanţe de plecare se înţelege arome, solvenţi, umectanţi, adezivi şi agenţi de îngroşare, aditivi, sosuri, coloranţi şi agenţi de colorare, conservanţi;

l) ingredient se înţelege orice substanţă sau orice constituent, cu excepţia frunzelor de tutun şi a altor părţi naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun şi care se regăseşte în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneală şi adezivi;

m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

n1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;

n2) loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;

o) pachet se înţelege cea mai mică unitate de vânzare a unui produs din tutun;

p) ambalaj exterior se înţelege materialul sau obiectul folosit pentru ambalarea mai multor pachete cu produse din tutun în scopul vânzării cu amănuntul a produsului din tutun;

q) folie exterioară transparentă adiţională se înţelege materialul sau obiectul transparent folosit suplimentar pentru ambalarea unuia ori mai multor pachete cu produse din tutun.


Art. 3

(1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.

(11) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.

(12) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice.

(2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) să servească exclusiv fumatului;

b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise;

c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;

d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».

(21) abrogat prin Legea 15/2016

(3) abrogat prin Legea 15/2016

(4) abrogat prin Legea 15/2016

 (41) abrogat prin Legea 15/2016

(5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos.

(51) Pachetele de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse pe piaţă până la data de 31 decembrie 2004.

(52) Se interzice comercializarea pachetelor de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi.

(6) Se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate.

(61) Se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.

(7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.

(71) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unităţile sanitare şi cele de învăţământ, de stat şi private.

(8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui pachet de ţigarete care nu poartă inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate.

(9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care nu este inscripţionat cu avertismentele prevăzute de legislaţia în domeniu.

(10) Este interzisă punerea pe piaţă a oricăror produse din tutun de uz oral.

Art. 31

Tutunul, produsele din tutun, precum şi ingredientele utilizate la fabricarea produselor din tutun trebuie să îndeplinească cel puţin nivelul minim al condiţiilor prevăzute în reglementările legale în vigoare.

Art. 32

(1) Ţigaretele puse în circulaţie comercializate sau fabricate nu vor avea un conţinut mai mare de:

a) 10 mg/ţigaretă, pentru gudron;

b) 1 mg/ţigaretă, pentru nicotină;

c) 10 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon.

(2) Este permis importul de ţigarete fabricate în statele membre ale Uniunii Europene care respectă reglementările comunitare privind conţinutul maxim de gudron, nicotină şi monoxid de carbon.

(3) Măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se realizează în laboratoare agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii Publice sau în laboratoare acreditate şi monitorizate de autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.

(4) Ministerul Sănătăţii Publice va face publică lista laboratoarelor agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii Publice, specificând criteriile utilizate la agreare şi metodele de monitorizare aplicate, precum şi lista laboratoarelor acreditate şi monitorizate de autorităţile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.

(5) Determinarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se face pe baza standardelor următoare: ISO 4387 - pentru gudron, ISO 10315 - pentru nicotină, ISO 8454 - pentru monoxid de carbon. Acurateţea indicaţiilor privind gudronul şi nicotină de pe pachete se verifică în conformitate cu ISO 8243.

(6) Ministerul Sănătăţii poate să solicite producătorilor sau importatorilor efectuarea oricăror teste suplimentare în vederea determinării concentraţiei altor substanţe conţinute de produsele din tutun, pentru fiecare marcă sau tip, în scopul evaluării efectului acestor substanţe asupra sănătăţii, în mod special a potenţialului acestora de a provoca dependenţă.

(61) Testele suplimentare solicitate conform alin. (6) vor fi efectuate în laboratoarele agreate sau acreditate conform alin. (3).

(7) Rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) vor fi transmise anual Ministerului Sănătăţii.

(8) Ministerul Sănătăţii poate solicita rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) la un interval mai mare decât cel prevăzut la alin. (7) atunci când caracteristicile produselor din tutun nu se modifică.

(9) Ministerul Sănătăţii este notificat de fiecare dată când caracteristicile produselor din tutun se modifică.

(10) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Asociaţia de Standardizare din România - ASRO - vor asigura adoptarea standardelor ISO ca standarde române până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 33

La fabricarea produselor din tutun se utilizează numai substanţe de plecare din lista aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, emis până la 31 decembrie 2004.

Art. 34

 (1) Producătorii sau importatorii de produse din tutun întocmesc un dosar al produsului care conţine următoarele:

a) lista cu toate ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie a produselor din tutun, precum şi cantităţile acestora, după tipul şi marca produsului. Lista va fi redactată în ordinea descrescătoare a cantităţii fiecărui ingredient din produs;

b) declaraţie cu privire la motivul utilizării ingredientelor listate în produsele din tutun, cu indicaţii referitoare la categoria şi funcţia lor;

c) date toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate, indiferent de forma lor de prezentare, cu referiri speciale la efectul lor asupra sănătăţii, menţionând orice efect de inducere a dependenţei.

d) conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, în cazul ţigaretelor.

(2) Dosarul întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual, până la data de 1 septembrie, de către producător sau importator, pentru notificare, la autoritatea competentă desemnată de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Informaţiile cu privire la conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, rezultatul testelor suplimentare efectuate la solicitarea Ministerului Sănătăţii, precum şi declaraţia, datele toxicologice din dosarul produsului, lista cu ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie, cu excepţia celor care conţin formule specifice de produs, indicate de producător drept secret de fabricaţie, sunt informaţii publice.

(4) Ministerul Sănătăţii asigură informarea consumatorilor cu privire la datele prevăzute la alin. (3), prin orice mijloc adecvat. Lista de ingrediente a fiecărui produs, precum şi conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon vor fi făcute publice de către Ministerul Sănătăţii.

(5) Normele pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se stabilesc conform reglementărilor comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului sănătăţii publice.


Art. 4

(1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este interzisă.

 

Art. 5

Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile menţionate la art. 2 lit. m), n), n1) şi n2) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) şi (11), inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.


Art. 6

(1) Fiecare pachet care conţine ţigarete, în momentul punerii pe piaţă a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10 % din suprafaţa corespunzătoare a pachetului.

(11) Denumirea monoxid de carbon se va tipări în formă neprescurtată, respectiv «monoxid de carbon», şi nu CO.

(12) Pachetul de ţigarete este un paralelipiped dreptunghic, compus din 6 suprafeţe/feţe: două suprafeţe mari sau principale, două suprafeţe mijlocii sau laterale şi două suprafeţe mici.

(2) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează, se inscripţionează, în limba română, cu un avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează:

a) avertismentul general se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: «Fumatul ucide», cu varianta: «Fumatul poate să ucidă» şi «Fumatul dăunează grav sănătăţii tale şi a celor din jur»;

b) avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;

c) prin cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului se înţelege una dintre cele două suprafeţe vizibile mari, aleasă ca referinţă;

d) avertismentul general acoperă cel puţin 30 % din aria externă a suprafeţei vizibile a pachetului pe care este tipărit;

e) avertismentul adiţional se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată a unuia dintre cele 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;

f) avertismentul adiţional se tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă mare a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;

g) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40 % din aria externă a suprafeţei pachetului pe care este tipărit;

h) avertismentul combinat constă în textul unui avertisment adiţional şi o fotografie color sau altă ilustraţie care ilustrează consecinţele fumatului asupra sănătăţii şi se tipăreşte începând cu data de 1 iulie 2008 pe pachetele de ţigarete şi pe ambalajele lor exterioare şi, respectiv, cu data de 1 ianuarie 2009 pe pachetele şi pe ambalajele exterioare ale celorlalte produse din tutun destinate fumatului, cu excepţia trabucurilor ambalate la bucată. Normele tehnice de tipărire, precum şi selecţia elementelor grafice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, conform reglementărilor comunitare în vigoare;

i) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât ţigaretele, la care cea mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de cel puţin 22,5 cm2 pe fiecare suprafaţă.

(21) Produsele din tutun care nu se fumează se inscripţionează în limba română cu următorul avertisment: «Acest produs din tutun poate să dăuneze sănătăţii tale şi provoacă dependenţă.»

(22) Textul avertismentului prevăzut la alin. (21) se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia foliei exterioare transparente adiţionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun, şi acoperă cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei pe care este tipărit.

(3) Textul avertismentelor, precum şi conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon este:

a) tipărit cu font negru îngroşat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proporţie posibilă din aria tipărită;

b) tipărit cu minuscule, cu excepţia primei litere a mesa-jului;

c) tipărit centrat, paralel cu marginea superioară a pachetului;

d) încadrat de un chenar negru cu grosimea de minimum 3 mm şi maximum 4 mm, care nu interferează în niciun mod cu elementele de text sau grafice ale avertismentului ori cu informaţia oferită, cu excepţia produselor din tutun care nu se fumează;

(31) Chenarul prevăzut la alin. (3) lit. d) este poziţionat centrat, paralel cu marginea pachetului sau ambalajului exterior, iar în exteriorul lui, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipări centrat inscripţia: «Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/37/CE», dimensiunea textului, culoarea şi tipul fonturilor folosite rămânând la latitudinea producătorului. Acest chenar nu va fi inclus în suprafaţa alocată textului pe care îl încadrează, suprafaţă care va fi de 10%, 30%, respectiv 40% din aria externă a suprafeţei vizibile a pachetului, în funcţie de tipul avertismentului.

(4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor, precum şi a conţinutului de gudron, nicotină sau monoxid de carbon pe timbru.

(5) Textul se tipăreşte astfel încât să nu poată fi mutat sau şters şi să nu devină neclar sau să fie ascuns ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului.

(51) În cazul produselor din tutun, altele decât ţigaretele, textele avertismentelor pot fi fixate cu ajutorul adezivilor, astfel încât textul avertismentelor să nu poată fi înlăturat.

(6) Pentru a se asigura identificarea şi trasabilitatea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, prin indicarea numărului lotului sau a unui echivalent pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului şi a datei producerii acestora.

(61) Producătorul va marca data fabricaţiei folosind un cod intern de identificare a lotului, urmând ca organele de control să solicite producătorului sistemul propriu de codificare.

(7) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care poartă inscripţionat orice text, denumire, însemne ale mărcii, desene, fotografii sau orice alt semn care sugerează că un produs din tutun este mai puţin nociv decât altele.


Art. 7

(1) Operatorii economici care produc şi importă pentru piaţa internă, precum şi cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (52), (6), (61), (71), (8), (9), (10) şi ale art. 6.

(12) La data intrării în vigoare a prezentei legi*), producţia, importul şi comercializarea produselor din tutun care nu îndeplinesc condiţiile prezentei legi sunt interzise.

(13) Stocul de produse din tutun aflat deja în circuitul comercial la data intrării în vigoare a legii*), care nu îndeplineşte condiţiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de 12 luni.

(2) Acţiunile de inspecţie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu şi controlul respectării prevederilor prezentei legi.

 

Art. 71

Orice produs din tutun importat dintr-un stat membru al Uniunii Europene este admis pe teritoriul României dacă produsul a fost în mod legal fabricat sau comercializat în statul membru de origine şi oferă un grad echivalent de protecţie.


Art. 8

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.

 

Art. 9

În vederea difuzării de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio şi de televiziune pun la dispoziţie un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului şi organizaţiile nonguvernamentale independente de industria tutunului şi care au ca obiectiv al activităţilor reducerea consumului de tutun, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Art. 91

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională civilă sau penală, după caz, potrivit legii.


Art. 10

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (11) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei;

b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (11), (5), (52), (6), (61), (71) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere; săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.

c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9), (10), ale art. 32 alin. (1), (3), (61), (7), (9), ale art. 33, ale art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 6 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 la 50.000 lei;

d) nerespectarea de către producători sau importatori a solicitărilor Ministerului Sănătăţii Publice prevăzute la art. 32 alin. (6) şi (7) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 la 50.000 lei.

 

Art. 101

Tutunul şi produsele din tutun care rezultă din săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 10 se confiscă, în vederea distrugerii, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 11

Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. c) şi d) se aplică persoanelor juridice.


Art. 12

(1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (52) şi (6) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele competente.

(2) abrogat prin Legea 15/2016

Art. 14

Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 141

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a) şi b), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 142

Ministerul Sănătăţii Publice transmite Comisiei Europene, anual şi ori de câte ori apar modificări:

a) datele şi informaţiile care rezultă din aplicarea art. 32 şi 34;

b) lista laboratoarelor agreate pentru măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon din produsele din tutun, precum şi criteriile utilizate pentru agreare şi metodele de monitorizare aplicate.


Art. 15

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (8) şi (9) şi ale art. 6, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.

 ANEXĂ: LISTA cuprinzând avertismente de sănătate adiţionale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)

1. Fumătorii mor mai tineri.

2. Fumatul blochează circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral.

3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.

4. Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră.

5. Protejaţi copiii: nu-i lăsaţi să respire fumul dumneavoastră!

6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră vă poate ajuta să vă lăsaţi de fumat.

7. Fumatul dă dependenţă, nu începeţi să fumaţi!

8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.

9. Fumatul poate provoca o moarte lentă şi dureroasă.

10. Pentru a renunţa la fumat, consultaţi doctorul/farmacistul dumneavoastră.

11. Fumatul încetineşte circulaţia sângelui şi provoacă impotenţă.

12. Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielii).

13. Fumatul poate dăuna calităţii spermei şi scade fertilitatea.

14. Fumul de ţigară conţine benzen, nitrozamine, formaldehidă şi cianuri.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 21 iunie 2002

281 Documente Anexe la Codul Muncii