Legea 26/2023
pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 26/2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 30 din 11 ianuarie 2023
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 2023

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins:

"(51) Notificarea prevăzută la alin. (5) conţine toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor desfiinţaţi/dizolvaţi, de la înfiinţare şi până la desfiinţare sau radierea din registrul comerţului, după caz."

2. La articolul 18, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"

(6) În scopul informării publice se instituie obligaţia de a publica toate denumirile anterioare cunoscute ale creatorilor desfiinţaţi/dizolvaţi, de la înfiinţare şi până la desfiinţare sau radierea din registrul comerţului, după caz, precum şi informaţii relevante privind situaţia documentelor preluate de la creatorii desfiinţaţi/dizolvaţi, astfel:

a) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului, inclusiv pe pagina proprie de internet;

b) pentru Arhivele Naţionale:

(i) ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), în Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice, care se publică pe pagina proprie de internet;

(ii) pentru documentele cu valoare practică deţinute de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, pe pagina proprie de internet."

3. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 29.

(1) Creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, depusă în format letric sau în format electronic, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant."

4. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

"(11) Certificatele, adeverinţele, copiile şi extrasele prevăzute la alin. (1) se eliberează în format letric şi se predau, la sediul creatorilor sau deţinătorilor de documente, personal sau prin reprezentant legal, ori se transmit prin servicii de curierat/poştale, cu confirmare de primire. Costul serviciilor de curierat/poştale este suportat de către solicitant."

5. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin. (1) de către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite maxime sunt stabilite anual, prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, cu avizul Arhivelor Naţionale."

6. La articolul 36, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (4), alin. (5) şi alin. (6) lit. a), art. 19 alin. (1) şi (4), art. 24 şi art. 29 alin. (1), practicarea de servicii arhivistice cu depăşirea limitelor maxime stabilite potrivit art. 29 alin. (3), precum şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 41;".

7. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

"(21) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute la art. 36, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

8. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 41.

Creatorii şi/sau deţinătorii de documente sunt obligaţi să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naţionale sau, după caz, serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale documentele care le atestă înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea, în condiţiile legii, precum şi măsurile dispuse în vederea arhivării documentelor create sau pe care le deţin, inclusiv în cazul dizolvării sau lichidării realizate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. II.

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 34, alineatul (61) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(61) În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă."

2. La articolul 260 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, lit. s1), cu următorul cuprins:

"s1) încălcarea prevederilor art. 34 alin. (61), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;".

Art. III.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se actualizează Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 4 octombrie 2013.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

     
 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

Bucureşti, 10 ianuarie 2023.

Nr. 26.

281 Documente Anexe la Codul Muncii