Hotararea de Guvern 767/2016
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și al securității și sănătății în muncă

Fisa actului

Hotararea de Guvern 767/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și al securității și sănătății în muncă a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 838 din 21 octombrie 2016
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 21 octombrie 2016

Ascunde

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) În vederea acordării drepturilor ori măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, veniturile prevăzute la art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) și art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri lunare, care se determină prin raportarea venitului impozabil, certificat de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la numărul de luni aferente unui an fiscal.

(2) Informațiile privind veniturile certificate prevăzute la alin. (1) se obțin la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, de la organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din adeverințele de venit eliberate în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Adeverințele de venit pot fi emise și transmise și în formă electronică, în baza unui protocol încheiat între cele două agenții în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul în care persoana se prezintă cu adeverința de venit eliberată, conform prevederilor legale, de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv prin intermediul spațiului privat virtual, reglementat prin Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.154/2014, cu modificările și completările ulterioare, în scopul acordării drepturilor și măsurilor de stimulare prevăzute la alin. (1), agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, sunt obligate să o accepte."

2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru șomaj, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedește cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ al calității de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituțiile competente potrivit legii, în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat sau în format pe hârtie în original."

3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

 

(21) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) se pot obține de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București din sistemele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ale Casei Naționale de Pensii Publice, prin sistemul informatic al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în condițiile în care persoanele prevăzute la art. 20 și 221 din lege solicită și își exprimă expres acordul în acest sens.

(22) Prevederile alin. (21) se aplică de la data la care documentele justificative sunt disponibile electronic Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin sistemele informatice, dată care se face publică pe pagina de internet a instituției."

4. La articolul 191, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) În situația consilierilor locali, județeni sau ai municipiului București, care realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință, în condițiile în care pentru aceste persoane și asupra veniturilor respective există obligația de plată a contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform prevederilor legale, perioada reprezentând luna în care se realizează astfel de venituri și în care se datorează contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform prevederilor legale, constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj."

5. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

 

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 31 se pot transmite și prin fax, prin e-mail sau prin poștă."

6. La articolul 432, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail."

7. La articolul 45 alineatul (1), partea introductivă și literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

 

(1) Pentru acordarea primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 și 75 din lege, persoanele vor depune sau vor transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, unde se află în evidență, următoarele documente, după caz:

. . . . . . . . . .

b) actul de identitate, care să ateste domiciliul. În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării, de către personalul agenției, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular;

c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea;".

8. La articolul 602, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se prezintă în original pentru certificare de funcționarul public al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, iar copiile certificate se păstrează de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București."

 

9. La articolul 602, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e) și f) se pot prelua direct de la autoritățile și instituțiile competente, la solicitarea tinerilor cu risc de marginalizare socială, fiind acceptate inclusiv documentele eliberate în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat."

10. După articolul 612 se introduce un nou articol, articolul 613, cu următorul cuprins:

"

Art. 613. -

(1) În cazul în care angajatorii care au încheiat convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, pentru a beneficia de drepturi bănești lunare, acordate, potrivit prevederilor legale, sub formă de scutiri de la plata contribuției sau deduceri din contribuția pe care angajatorul are obligația de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj sau angajatorii care beneficiază, conform prevederilor legale, de reducerea sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege, își schimbă sediul sau, după caz, domiciliul ori reședința și, prin urmare, sunt înregistrați fiscal la un alt organ fiscal teritorial subordonat Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în perioada în care, după caz: beneficiază, conform prevederilor legale, de respectivele drepturi bănești sau au obligația legală de a menține raporturile de muncă, dosarul care conține documentele în baza cărora se acordă sau au fost acordate drepturile bănești respective se transferă în copie certificată conform cu originalul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București în a cărei rază se află sediul, domiciliul sau reședința.

 

(2) Transferul dosarului prevăzut la alin. (1) se realizează în baza comunicării scrise a angajatorului către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, cu care a încheiat convenția sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege și verificării informațiilor electronic, prin sistem informatic sau orice altă modalitate, la Agenția Națională de Administrare Fiscală și după caz, la Oficiul Național pentru Registrul Comerțului sau la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, după caz, sau la unitățile teritoriale ale acestora.

(3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) se poate depune la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București sau transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

(4) Agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București în a cărei rază se află noul sediu, domiciliu sau reședință și înregistrarea fiscală a angajatorului va acorda drepturile bănești respective de care mai poate beneficia angajatorul, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează acordarea acestora, și se subrogă în drepturile și obligațiile agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, care a încheiat convenția sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentând contribuția datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru șomaj, în condițiile art. 93 din lege."

11. La anexa nr. 13, paragraful 5, "Completat și semnat în fața noastră.", și paragraful 6, "Semnătura", precum și explicația aferentă paragrafului 6 "****) . . . . . . . . . ." se elimină.

Art. II. -

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 801, cu următorul cuprins:

 

"

Art. 801. -

Durata instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru fiecare dintre cele 3 faze prevăzute la art. 77 și pentru instruirea periodică efectuată suplimentar celei programate prevăzută la art. 98, nu va fi mai mică de 1 oră și se stabilește prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii și/sau unității potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, datat și aprobat de către angajator."

2. La articolul 87, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 87, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Persoanelor prevăzute la art. 82 li se vor prezenta succint activitățile, riscurile și măsurile de prevenire și protecție din întreprindere și/sau unitate."

 

4. La articolul 92, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Durata instruirii la locul de muncă se stabilește de către angajator, împreună cu:

a) conducătorul locului de muncă respectiv; sau

b) lucrătorul desemnat; sau

c) serviciul intern de prevenire și protecție; sau

d) serviciul extern de prevenire și protecție."

 

5. La articolul 96, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Intervalul dintre două instruiri periodice și periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii și/sau unității potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, în funcție de condițiile locului de muncă și/sau postului de lucru."

6. Articolul 99 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 99. -

Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 se stabilește de către angajator, împreună cu:

a) conducătorul locului de muncă respectiv; sau

b) lucrătorul desemnat; sau

c) serviciul intern de prevenire și protecție; sau

d) serviciul extern de prevenire și protecție."

   
 

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul pentru consultare publică și dialog civic,
Victoria-Violeta Alexandru
Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
Delia Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 19 octombrie 2016.

Nr. 767.

281 Documente Anexe la Codul Muncii